VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars met goede lokale afstemming is steeds meer noodzakelijk. Zoals een gezamenlijke aanpak voor de wijkverpleging en de thuiszorg, om te voorkomen dat zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) botst met zorg vanuit de Wmo...

Read More

Resultaten Krachtige basiszorg: het verbetert kwaliteit van zorg duurzaam

Meer tijd voor de patiënt in de eerste lijn leidt tot minder (poliklinische) ziekenhuiszorg. De besparing op jaarbasis is 356 euro per patiënt en 700 euro per nieuwe ggz-patiënt. Regionaal kan potentieel 10% van de ziekenhuis- en ggz-zorg worden voorkomen. De geïntegreerde samenwerking tussen het medisch en sociale domein leidt tot een toename in de ervaren gezondheid van patiënten. Ook wordt er minder dure zorg ingezet. Dit blijkt...

Read More

Bij complexe patiënten is samen beslissen van belang

Patiënten met een mix van geestelijke en fysieke aandoeningen vormen een complex probleem in de zorg. Multimorbiditeit maakt een heldere diagnosestelling ontzettend lastig. Complexe patiënten, soms suïcidaal, hebben meestal een enorm dossier. Meerdere artsen en hulpverleners in verschillende behandelsettingen houden zich met hen bezig, waarbij de zorgcoördinatie veelal te wensen over laat. Dat zegt professor Christina van der...

Read More

Zorgstandaard ADHD uitgebracht

Recent is de zorgstandaard ADHD uitgebracht. Deze zorgstandaard brengt de adviezen samen van alle richtlijnen van alle bij ADHD-zorg betrokken organisaties, zoals huisartsen, jeugdzorg en de ggz. De zorgstandaard biedt de zorgverlener concrete handvatten om met de patiënt de behandeling individueel vorm te geven. Ook de informatie over ADHD op de site de Thuisarts is uitgebreid. De zorgstandaard ADHD is beschikbaar op GGZ...

Read More

Trimbos zoekt poh’s-ggz voor onderzoek naar effecten functie

Het Trimbos instituut en de Landelijk Vereniging POH-GGZ gaan onderzoeken wat wel en niet goed werkt bij de praktijkondersteuner-ggz bij de huisarts. In bijna alle huisartsenpraktijken is een poh-ggz werkzaam. Er is echter nog weinig bekend over de effectiviteit van de functie. Hoe kan de functie van poh-ggz het beste worden georganiseerd en uitgevoerd, zodat de hulpverlening effectief is, tegen aanvaardbare kosten, met tevreden...

Read More

Website Kiezen in de ggz

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Kiezen in de ggz bevat onder andere handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar. Het is ook heel geschikt voor de huisarts of de poh-ggz om samen met de patiënt te komen tot een goede keuze.  De nieuwe keuzewebsite...

Read More

‘Ervaringsdeskundige Hamid el Manssouri beweegt zich tussen ggz, wijkteam en huisarts’

‘Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpraktijk te gaan werken’, vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht. ‘Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.’ Samen met de betrokken huisarts maakte het steunpunt GGZ Utrecht een plan voor Hamids inzet. Dat werd uiteindelijk omarmd...

Read More

Subsidie voor gegevensuitwisseling in ggz

Ggz-instellingen kunnen een subsidie ontvangen voor het gestructureerd vastleggen van gegevens en het veilig uitwisselen daarvan met de patiënt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt daarvoor €45 miljoen beschikbaar Dit moet bijdragen aan betrouwbare gegevensuitwisseling, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health. Als gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld kan de patiënt veiliger en makkelijker over...

Read More

Thuisarts.nl heeft nu ook informatie over psychische aandoeningen

De NHG-publiekswebsite Thuisarts.nl is afgelopen jaar uitgebreid met patiëntinformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen. Deze informatie is gebaseerd op de nieuwe zorgstandaarden en generieke modules van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.   De nieuwe ggz-zorgstandaarden zijn primair bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Door deze informatie door te vertalen naar Thuisarts.nl hebben zowel...

Read More

Depressiepreventie in de wijk

Wijkteams hebben goede ervaringen met de e-learning ‘Depressiepreventie in de wijk’. Deze training helpt wijkprofessionals om depressieve klachten bij bewoners en cliënten beter te signaleren, te bespreken en hen correct door te verwijzen. Er is een handleiding beschikbaar voor ROS’en, GGD’en en gemeenten om deze e-learning in de wijk te organiseren.  Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de...

Read More