Resultaten Krachtige basiszorg: het verbetert kwaliteit van zorg duurzaam

Resultaten Krachtige basiszorg: het verbetert kwaliteit van zorg duurzaam

Datum: 14 maart 2019

Door de samenwerking tussen medisch en sociaal domein neemt de ervaren gezondheid van patiënten toe.

Meer tijd voor de patiënt in de eerste lijn leidt tot minder (poliklinische) ziekenhuiszorg. De besparing op jaarbasis is 356 euro per patiënt en 700 euro per nieuwe ggz-patiënt. Regionaal kan potentieel 10% van de ziekenhuis- en ggz-zorg worden voorkomen. De geïntegreerde samenwerking tussen het medisch en sociale domein leidt tot een toename in de ervaren gezondheid van patiënten. Ook wordt er minder dure zorg ingezet. Dit blijkt uit onderzoek naar Krachtige basiszorg in de Utrechtse wijk Overvecht.

Krachtige basiszorg, een vernieuwende wijze van samenwerken, is ontwikkeld door het samenwerkingsverband in de eerste lijn Overvecht Gezond en Buurtteamorganisatie Sociaal. Deze integrale wijkaanpak, met een andere inzet van personeel, zorgt ervoor dat er meer aandacht en tijd ontstaat voor patiënten met complexe problemen. De aanpak helpt bovendien bij het verbeteren van de samenwerking van de huisartsenzorg met de sociaal-maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente.
Binnen Krachtige basiszorg worden klachten bekeken en besproken met patiënten met hulp van het 4D-model: lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk, hun onderlinge relatie, als ook de relatie met hoe je je voelt (ervaren gezondheid). Dit model wordt ook gebruikt als instrument voor gemeenschappelijke taal in de samenwerking, voor het inschatten van risico’s en om samen met de cliënt de aanpak van problemen te prioriteren. Ook wordt al een een aantal jaren gewerkt met wijkspecialisten om de consultatie en het op- en afschalen van de inzet van medisch specialisten laagdrempelig en dichtbij in de wijk te organiseren. De wijkspecialisten kunnen laagdrempelig geconsulteerd worden (telefonisch/per email) en in overleg wordt beleid afgesproken voor diagnostiek en behandeling.

Krachtige basiszorg werkt
Nivel, Raedelijn en Zilveren Kruis hebben in samenwerking met Overvecht Gezond onderzoek verricht naar de aanpak. De conclusie van de onderzoeken in samenhang is dat Krachtige basiszorg wérkt. Het is aannemelijk gemaakt en op onderdelen bewezen dat met Krachtige basiszorg gestuurd wordt op Triple Aim doelen. Nivel-onderzoek maakt zeer aannemelijk dat de Krachtig basiszorg aanpak leidt tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast vindt Nivel onderbouwing voor werkzame bestanddelen van de Krachtig basiszorg aanpak die leiden tot betere gezondheidsuitkomsten en hogere tevredenheid. Zilveren Kruis ziet minder poliklinische DBC’s bij minima verzekerden. Daarnaast ervaren professionals dat de aanpak bijdraagt aan behoud van werkplezier en een acceptabele werkdruk.

Opslag op basistarief: bouwen aan betere zorg
Onlangs maakte de Achterstandsfondsen en Zilveren Kruis bekend dat huisartsen vanwege het grote succes in Utrecht in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nu ook aan de slag gaan met de inzet van Krachtige Basiszorg. ZorgenZ schreef hier eerder een artikel over: Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met de aanpak Krachtige basiszorg
Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen van de vier grote steden ondersteunen de huisartsen met een vrij te besteden opslag op het basistarief. “De aanbieders krijgen uitdrukkelijk de ruimte om te experimenteren om aanpak van zorg op maat in de wijk toe te passen. Geen wijk of stad is immers hetzelfde”, zegt Fred Schaaf, zorginkoper Zilveren Kruis. Richard Starmans, huisarts en adviseur van de Achterstandsfondsen: “Op termijn moet dit traject bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg in alle achterstandswijken.”
De koepelorganisaties LHV, InEen en NHG steunen deze ontwikkeling.

Lees hier de resultaten van het onderzoek. 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *