Huisartsen en poh-ggz zien meer psychische en sociale problemen

Het percentage volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is over de jaren 2011-2017 toegenomen van 12% naar 18%. Ook het percentage patiënten dat een poh-ggz zag na een consult van de huisarts, is in deze periode gestegen van 0,7% naar 4%. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Van de patiënten met psychische en sociale problematiek die naar de...

Read More

Kabinetsplannen voor 2019: investeren in zorg

Wat zijn de plannen van het kabinet voor 2019? Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar, omdat de vraag naar goede zorg en naar meer personeel stijgt. Er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in de zorgsector. Dat staat in de begroting van het ministerie van...

Read More

Werkwijzer voor soepele overgang van verblijf in ggz-instelling naar zorg thuis

Patiënten zitten soms onnodig lang in een instelling voor geneeskundige ggz. Ze kunnen niet naar huis omdat de noodzakelijke ambulante zorg of de noodzakelijke vervolgvoorzieningen in het sociaal domein ontbreken. Om te stimuleren dat patiënten op tijd en verantwoord de instelling kunnen verlaten, hebben GGZ Nederland, MIND, VNG en ZN gezamenlijk de Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz gemaakt. Ze roepen partijen op om deze...

Read More

Lagere zorgkosten dankzij de hoofdlijnenakkoorden

De zorg slokt bijna een derde van de rijksbegroting op en dat wordt alleen maar meer. Dat gaat ten koste van andere uitgaven. Kostenmatiging is van zeer groot belang. De hoofdlijnenakkoorden die VWS heeft afgesloten met de medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor 2012 t/m 2017 hebben geleid tot fors lagere zorgkosten. De financiële besparingen die samenhangen met deze akkoorden bedragen zo’n € 3...

Read More

Vektis Zorgthermometer: Inzicht in de ouderenzorg

Vektis publiceert binnenkort de Zorgthermometer Inzicht in de ouderenzorg. Daarin wordt een beeld van de ouderenzorg in Nederland geschetst, ook van de algemene zorg die ouderen gebruiken, zoals de geestelijke gezondheidszorg. Uit deze Zorgthermometer blijkt dat behandeling van psychische of psychiatrische klachten bij ouderen overwegend in de thuissituatie gebeurt. Een opname is vaak een kortdurende intensievere vorm voor...

Read More

Deskundig wijkteam nodig voor complexe psychische problemen in wijk

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in het wijkteam die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. Zorgverleners signaleren knelpunten in het tijdig in beeld krijgen van mensen met psychiatrische problemen, in het zorgaanbod en de mogelijkheden om mensen te verwijzen naar de juiste zorg. Ze willen zelf ook bijgeschoold...

Read More

Actieplan voor terugdringen wachttijden in ggz

Mensen die dringend wachten op geestelijke gezondheidszorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord is moet wachten op geestelijke gezondheidszorg is er één te veel. Brancheorganisaties en zorgverzekeraars blijven zich daarom net zo lang inspannen totdat de wachttijden voor alle behandelingen in alle regio’s acceptabel zijn. Daartoe hebben ze een actieplan opgesteld. ...

Read More

LHV: ggz verwacht te veel van huisarts

Er zijn te hoge verwachtingen over de rol die de huisarts en de poh-ggz kunnen spelen in de zorg voor patiënten met chronische psychische aandoeningen. Voor huisartsenzorg kunnen patiënten uiteraard bij de huisarts en poh-ggz terecht. Maar voor de behandeling of begeleiding van de chronische psychische aandoening niet. Dat kan slechts bij uitzondering in een huisartsenpraktijk, op die enkele plekken waar extra zorg wordt...

Read More

VNG stemt niet in met hoofdlijnenakkoord ggz

Er is een impasse ontstaan rondom het hoofdlijnenakkooord ggz. De VNG is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming daarvan en onderschrijft de doelen. Desondanks heeft ze nog niet getekend.  Ambulantisering in de ggz leidt tot extra investeringen van gemeenten. De Algemene Ledenvergadering eist dat de VNG niet tekent voordat met het Rijk een oplossing is gevonden voor de financiële tekorten in het sociaal domein.  VNG schrijft...

Read More

Wachttijden in de zorg nog steeds een probleem

Lange wachttijden zijn een doorn in het oog van patiënten. Ook zorgverzekeraars en aanbieders vinden het vervelend en zij werken in een aantal zorgsectoren samen om te lange wachttijden aan te pakken. Het effect van de inspanningen wordt voorzichtig zichtbaar. Zo is dankzij deze samenwerking de wachttijd bij casemanagement dementie in een aantal regio’s inmiddels minder lang.  Om het probleem aan te pakken, heeft de Nederlandse...

Read More