Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo
dec07

Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten was dat 22%. Zorgelijk is dat steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk. Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen. Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening gebruiken dat zij bij problemen geen hulp kunnen...

Read More
Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk
dec04

Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk

Samenwerken in de wijk. Een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht krijgt en vooral: zeer veel tips hoe dat op de beste manier kan plaatsvinden. Talloze adviezen om te komen tot de optimale samenhang en verbinding. Recent is er een nieuwe brochure verschenen over dit thema. Wat is volgens de professionals zelf belangrijk in de samenwerking?  Vilans is vanwege haar programma Integraal Werken in de Wijk de opsteller van de...

Read More
Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein
nov23

Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Of wel: hoe kom je tot een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de inwoners en de geboden ondersteuning en zorg in regio? Robuust geeft antwoord op dergelijke vragen met de regioverkenningen. Deze worden uitgevoerd vanuit drie basismodellen; Triple Aim,...

Read More
Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg
nov07

Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg

De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Driekwart geeft meer geld uit dan vorig jaar. Vier van de tien gemeenten overwegen minder jongeren te gaan helpen. Ze sturen erop aan dat huisartsen jongeren minder snel doorverwijzen richting professionele hulpverleners. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS onder ruim 200 gemeenten. Gemeenten kregen vorig jaar al te maken met...

Read More
Gemeenten besteden meer geld aan sociaal domein dan begroot
okt03

Gemeenten besteden meer geld aan sociaal domein dan begroot

In 2017 hebben gemeenten 724 miljoen (4,4%) meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Dat blijkt uit een analyse op de gemeentelijke jaarrekeningen in opdracht van Divosa. De overschrijding is vooral het gevolg van de uitgaven op de jeugdzorg. Divosa pleit voor meer onderzoek naar de achtergrond daarvan. Gemeenten hebben de budget-overschrijdingen vooral opgevangen door minder uit te geven op andere beleidsterreinen. Ook was...

Read More
Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag
sep28

Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag

Een derde van de gemeenten heeft nog geen goed werkende aanpak voor verwarde personen. Gemeenten weten vaak niet om wie het gaat, omdat verwarde mensen geïsoleerd leven en zorg mijden. Dat blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag dat gisteren is gepresenteerd. Twee jaar geleden kregen gemeenten de opdracht om op 1 oktober 2018 de zorg op orde te hebben. Verschillende gemeenten erkennen dat zij er niet...

Read More
Welzijn op Recept zorgt voor verbinding tussen zorg en welzijn
sep24

Welzijn op Recept zorgt voor verbinding tussen zorg en welzijn

Welzijn op Recept is een zinvolle interventie maar vergt goede samenwerking tussen de belangrijkste spelers. Kan iedere sociaal werker welzijnscoach zijn? Hoe kan deze professional de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein verder aanjagen? Wat doen we met de toename van mensen met complexe problemen? Allemaal vragen die aan bod kwamen tijdens de eerste Landelijke kennisdag Welzijn op Recept die vorige week werd gehouden in...

Read More
Participatiesamenleving strookt niet met de realiteit
sep18

Participatiesamenleving strookt niet met de realiteit

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat koning Willem-Alexander in de troonrede vermeldde dat de ‘klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.’  Dat heeft een grote verandering teweeg gebracht. Taken zijn overgeheveld naar gemeenten en burgers zouden met steun van de gemeente meer een beroep op elkaar kunnen doen. Echter: er komt niet veel terecht van dit streven. Het is...

Read More
Werkwijzer voor soepele overgang van verblijf in ggz-instelling naar zorg thuis
sep13

Werkwijzer voor soepele overgang van verblijf in ggz-instelling naar zorg thuis

Patiënten zitten soms onnodig lang in een instelling voor geneeskundige ggz. Ze kunnen niet naar huis omdat de noodzakelijke ambulante zorg of de noodzakelijke vervolgvoorzieningen in het sociaal domein ontbreken. Om te stimuleren dat patiënten op tijd en verantwoord de instelling kunnen verlaten, hebben GGZ Nederland, MIND, VNG en ZN gezamenlijk de Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz gemaakt. Ze roepen partijen op om deze...

Read More
Al voor de geboorte betere ondersteuning van kwetsbare ouders
sep13

Al voor de geboorte betere ondersteuning van kwetsbare ouders

Kwetsbare ouders moeten al voor de geboorte van hun kind ondersteund en begeleid worden door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Minister De Jonge (VWS) wil dat met een wetswijziging mogelijk maken. Nu is het nog wettelijk geregeld dat de jeugdgezondheidszorg pas in actie kan komen als het kind geboren is. Samen met gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de JGZ wil De Jonge in het actieprogramma Kansrijke Start de kinderen een betere...

Read More