Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis

Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis

Datum: 14 juni 2019

Het aantal ouderen in Nederland stijgt explosief. In 2040 is de vergrijzing op zijn hoogtepunt en telt Nederland meer dan een kwart 65-plussers. Voor een deel actieve, kwieke ouderen, maar op een gegeven moment worden de meesten toch kwetsbaar. En juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg, veelal van verschillende eerstelijnszorgverleners. Een samenhangende aanpak is van belang. Echter: hoe komt dat tot stand? Voor het organiseren van zorg en ondersteuning aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen is een nieuwe handreiking uitgebracht. Kern daarvan is een 6-stappenplan.

Het stappenplan beschrijft wat persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen betekent.

De uitgave ‘Kwetsbare ouderen thuis – handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is opgesteld op basis van bestaande initiatieven voor zorg aan kwetsbare ouderen. Het is met name bedoeld om handvatten te bieden en is dus zeker geen blauwdruk. Want iedere situatie is anders. Wel biedt het een mooie rode draad voor de aanpak en opzet van zorg aan kwetsbare ouderen.

Pro-actieve ondersteuning
Tijdig goede zorg en pro-actief ondersteuning bieden aan kwetsbare ouderen kan veel leed voorkomen. Zowel voor ouderen als voor de mantelzorg. Verschillende partijen kunnen signalen opvangen van toenemende kwetsbaarheid van een oudere. Dat kan in de directe omgeving van de oudere: mantelzorgers, buren, vrijwilligers, woningcoöperatie of welzijnsorganisatie. Maar ook -en vooral- eerstelijnshulpverleners, zoals huisartsen, paramedici, de apotheek of tandarts, kunnen dat constateren.

Signaleren én handelen
Vroegsignalering is één ding, maar er moet vervolgens wel iets gebeuren. De handreiking beschrijft schematisch de zes stappen. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt voor het maken van afspraken over de invulling van de zorg. Ook staan er suggesties voor de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen de professionals en de kwetsbare oudere zelf. En steeds per stap een toelichting, inclusief verwijzing naar tools, en goede voorbeelden en regelmatig verdere verdieping.

Zes stappen
Deze zes stappen zijn:
– Signalering
– Gesprek met oudere (en mogelijk mantelzorger)
– Uitgebreid assessment/multi-domeinanalyse bij kwetsbare oudere
– Bespreken van bevindingen in ‘kernteam’
– Multidisciplinaire afstemming /bespreking in MDO
– Bespreken zorgplan met oudere en familie, uitvoeren en evalueren

Rol van betrokkenen
Wat kan de rol zijn van de verschillende professionals? En welke rol hebben de kwetsbare oudere en diens naaste zélf? Ook dat komt aan bod. De handreiking bevat een infographic, die de rollen van de huisarts, apotheek, wijkverpleging en sociaal domein aantoont. Eveneens gebaseerd op die zes stappen.

Breed overzicht
Tot slot bevat de handreiking een handig overzicht van praktische sites, publicaties en materialen die zorgprofessionals kunnen ondersteunen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Het is een dynamisch document. Een redactieraad vanuit 13 partijen zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft en de ervaringen en ontwikkelingen in zorg en welzijn volgt.

De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Daarbij zijn de volgende organisaties betrokken (in alfabetische volgorde): Actiz, InEen, KNGF, KNMP, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, VNG, V&VN, VWS, ZN.

Zie ook het persbericht van de 13 organisaties over deze uitgave.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *