Wegwijzer bekostiging e-health 2019

Wegwijzer bekostiging e-health 2019

Datum: 18 juni 2018

In 2019 geldt voor de huisarts en poh-ggz dat het er niet toe doet hoe het contact met de patiënt plaatsvindt (face-to-face, per e-mail, telefonisch, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.). Als het vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, kan het als consult worden gedeclareerd. Dit staat in de Wegwijzer bekostiging e-health 2019, die de NZa heeft gepubliceerd. Per zorgsector staat vermeld wat in 2019 de mogelijkheden zijn voor financiering van e-health. Deze Wegwijzer is nu reeds uitgebracht, zodat het kan aansluiten op de zorginkoop. Zoals gebruikelijk in de gezondheidzorg, verschillen ook de bekostiging en de specifieke toepassingen van e-health sterk per sector.

Kort door de bocht geldt: als bestaande, verzekerde zorg in e-healthvorm wordt aangeboden, blijft dit verzekerde zorg als de samenstelling en effectiviteit niet wezenlijk wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke zorg. Het omgekeerde geldt ook: zorg die in de oorspronkelijke vorm geen verzekerde zorg was, zal dat ook niet zijn wanneer deze als e-health wordt aangeboden.

E-health-bekostigen in de huisartsenzorg
In elk van de 3 segmenten zijn mogelijkheden voor het bekostigen van e-health:
Segment 1
Het inschrijftarief kan worden ingezet om de website te onderhouden en een online afsprakenplanner te financieren. Ook kan men consulten op afstand declareren als reguliere consulten. In de opslag op het inschrijftarief voor inzet van poh-ggz valt o.a. de vergoeding voor begeleiding van zelfmanagementprogramma’s via een vorm van e-health. Hierover zijn nog aanvullende afspraken mogelijk met de zorgverzekeraar.

Segment 2
Bij chronische zorg kunnen zorgaanbieders onderdelen van de ketenzorg op afstand leveren, of zelfmanagement-programma’s inzetten. Deze e-health-toepassingen kunnen worden vergoed met het afgesproken tarief voor de integrale ketenprestatie (of indien van toepassing het maximumtarief).

Segment 3
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen aanvullende afspraken maken voor bekostiging van e-health-toepassingen. Zoals via de prestatie ‘Zorgvernieuwing e-health’ afspraken t.a.v. e-health binnen de zorgverlening voor:
• digitale instrumenten voor zelfmanagement door de patiënt;
• digitale behandelvormen.
Ook kan de huisarts de prestatie meekijkconsult gebruiken. Deze raadpleging met een specialist kan zowel face-to-face als op afstand. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar.

Via de prestatie ‘Resultaatbeloning service en bereikbaarheid’ kunnen huisartsen met verzekeraars
afspraken maken over beloning van zorgkwaliteit en/of kosten t.b.v. verbetering in service en bereikbaarheid.
Hieronder vallen mogelijkheden voor patiënten om digitaal afspraken te maken met de huisartspraktijk, digitaal herhaalrecepten aan te vragen of volledige telefonische bereikbaarheid.

Teledermatologie
Buiten de segmenten valt de prestatie ‘Teledermatologie’. Hiermee kan de huisarts beeldmateriaal van een huidafwijking delen met een dermatoloog. De inzet van de dermatoloog die de huidafwijking beoordeelt, wordt bekostigd met een prestatie uit de tweede lijn (overig zorgproduct). De huisarts bespreekt de uitslag met de patiënt.

Voorstel per 2019
De NZa heeft voorgesteld om per 2019 de specifieke prestaties e-mailconsult en het telefonische consult te laten vervallen. Nieuw is dan de prestatie ‘Kort consult’ (Nb. de beleidsregel Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2019 moet nog definitief worden vastgesteld). Als een consult op afstand inhoudelijk en qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, mag men vanaf 2019 een vorm van consult declareren aan de zorgverzekeraar: kort consult, consult of lang consult. Het communicatiemiddel tussen huisarts en patiënt (face-to-face, telefoon, e-mail, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.) doet er niet meer toe. Ook voor de poh-ggz geldt dat per 2019 het communicatiemiddel met de patiënt (digitaal of niet) er niet meer toe doet.

Wijkverpleging
De bekostiging van wijkverpleging gebeurt grotendeels met het experiment Bekostiging verpleging en verzorging.
Daarin spreken zorgaanbieders en zorgverzekeraars een vast bedrag per patiënt af op basis van de samenstelling van de populatie. Volgens de NZa biedt dit veel ruimte voor afspraken over e-health-toepassingen.

Daarnaast is er ruimte voor afspraken over e-health in de reguliere bekostiging met uurtarieven. Letterlijk citaat uit de Wegwijzer: ‘Beeldschermcommunicatie en telefonische contacten maken ook onderdeel uit van het uurtarief. Bovenop de geleverde uren directe contacttijd voor beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg per cliënt, kunnen afspraken worden gemaakt om respectievelijk maximaal 4 uur of 2,5 uur per maand tegen het afgesproken basistarief van de prestaties verpleging of persoonlijke verzorging te declareren’ (inderdaad: om het te begrijpen moet je het een paar keer lezen).

Tot slot biedt de prestatie ‘beloning op maat’ ruimte om op lokaal niveau afspraken te maken. Zo
kan bijvoorbeeld een extra beloning worden afgesproken omdat de wijkverpleegkundige patiënten op afstand monitort.

Download
Zie de Wegwijzer bekostiging e-health 2019, die minister Bruins op 15 juni jl. naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Zie ook het artikel in ZorgenZ over de Wegwijzer bekostiging e-health 2018

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *