Vektis Zorgthermometer: Inzicht in de ouderenzorg

Vektis Zorgthermometer: Inzicht in de ouderenzorg

Datum: 31 augustus 2018

Vektis publiceert binnenkort de Zorgthermometer Inzicht in de ouderenzorg. Daarin wordt een beeld van de ouderenzorg in Nederland geschetst, ook van de algemene zorg die ouderen gebruiken, zoals de geestelijke gezondheidszorg. Uit deze Zorgthermometer blijkt dat behandeling van psychische of psychiatrische klachten bij ouderen overwegend in de thuissituatie gebeurt. Een opname is vaak een kortdurende intensievere vorm voor behandeling. Opvallend: in 2016 hebben 60.000 ouderen een traject zonder opname gevolgd in de gespecialiseerde ggz, de meesten voor depressie.

Vooral ouderen in de leeftijdsgroep van 65-74 jaar ontvangen in 2016 een lang consult bij de poh-ggz. In 2016 hebben 18.000 ouderen gebruikgemaakt van de basis ggz.

Goed te behandelen
Vroeger dacht men dat bepaalde psychische klachten op latere leeftijd hoorden bij het ouder worden. ‘Je zal ermee moeten leven’ was een regelmatig gehoorde uitspraak. In de afgelopen decennia is de kwaliteit van onderzoek en diagnostiek in de ouderenpsychiatrie sterk toegenomen. Inmiddels is duidelijk dat psychische klachten bij ouderen, zoals angstklachten en depressie, goed te behandelen zijn.

Behandelvormen
De meest voorkomende behandelvormen zijn cognitieve gedragstherapie bij angstproblematiek en een combinatie van gesprekstherapie plus medicijnen bij behandeling van depressie.
Als de oudere in crisis raakt, is aanvullend de inzet van een psychiatrisch verpleegkundige mogelijk. Bij deze Intensieve Thuis Behandeling (ITB) kan er aanvullend en zo nodig meerdere malen per dag contact zijn met de oudere.

Inzet van de poh-ggz
Bij beginnende klachten is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Deze kan de oudere in contact brengen met een praktijkondersteuner-ggz die bij het overgrote deel van de huisartsenpraktijken aanwezig is. Dat is een consult dat langer dan 20 minuten duurt. Ruim 32.000 ouderen in de leeftijd van 65-74 jaar is voor een lang consult bij de poh-ggz geweest. Dat is 1,7% van alle 65-74-jarigen. 85-plussers komen, zowel absoluut als relatief, minder vaak bij de poh-ggz. Lange visites en telefonische consulten komen in die leeftijdsgroep relatief meer voor, al blijft het gebruik beperkt tot 0,5%.

Verwijzen naar basis en specialistische ggz
De huisarts kan, eventueel geadviseerd door de poh-ggz, iemand met matige psychische klachten doorverwijzen naar de basis ggz. Is de psychische problematiek te zwaar of complex of spelen er meerdere soorten psychische klachten tegelijk, dan verwijst de huisarts of de basis ggz door naar de gespecialiseerde ggz. Hier is de behandeling intensiever en langduriger. Soms is zelfs een opname nodig.

Gespecialiseerde ggz: 60.000 ouderen
In 2016 hebben 18.000 ouderen gebruikgemaakt van de basis ggz. Een veel groter aantal ouderen, 60.000, heeft een traject zonder opname in de gespecialiseerde ggz gevolgd. Voor depressie zijn 11.000 ouderen behandeld, 7.500 voor delirium, dementie of andere cognitieve stoornissen en 5.000 ouderen hebben te maken gehad met angststoornissen. Bijna 14.000 ouderen hebben een korte behandeling gevolgd, zonder nadere informatie over de diagnose.
Ongeveer 7.000 ouderen zijn enige tijd opgenomen geweest in een ggz-instelling. Hiervan zijn 2.100 ouderen behandeld voor een depressie en 1.100 voor delirium, dementie of andere cognitieve stoornissen.

18-65 jaar
Over de hele linie – van basis-ggz tot gespecialiseerde ggz –  maakt vooral de volwassen populatie van 18-65 jaar gebruik van de ggz. Het aantal ggz-patiënten neemt met de leeftijd af. Opvallend is dat dit dalende beeld voor alle diagnosegroepen van toepassing is, behalve bij de groep delirium, dementie of andere cognitieve stoornissen. Daar is sprake van een stijging van het aantal patiënten onder de ouderenpopulatie.

Lees hier het bericht van Vektis

(Foto: Shutterstock)

Bron: Vektis

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *