Kabinetsplannen voor 2019: investeren in zorg

Kabinetsplannen voor 2019: investeren in zorg

Datum: 19 september 2018

Wat zijn de plannen van het kabinet voor 2019? Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar, omdat de vraag naar goede zorg en naar meer personeel stijgt. Er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in de zorgsector. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS.

In de Troonrede staat dat meer mensen concreet moeten merken dat het goed gaat thuis, op het werk en in de wijk. “Kwetsbare groepen moeten meer vaste grond onder de voeten krijgen”, zei koning Willem-Alexander. Hij noemde verwarde personen en de toename van zwerfjongeren. Verder wees hij erop dat meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. De koning stipte verder de oplopende kosten voor de zorg aan: “In de collectieve uitgaven gaat een kwartje per euro naar de zorg.”

Nieuwe zorgideeën
Met de extra miljarden (5 miljard meer dan vorig jaar) wordt onder meer het basispakket voor de zorgverzekering uitgebreid. Jaarlijks is 105 miljoen euro beschikbaar om veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar te krijgen voor de patiënt. Met dit geld worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

Meer geld voor ouderenzorg
Ook komt er meer geld beschikbaar voor de ouderenzorg om voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis te kunnen bieden. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 1 miljard extra ten opzichte van 2018, waaronder extra investeringen voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In totaal loopt de extra investering in de ouderenzorg deze kabinetsperiode op naar jaarlijks ruim 3 miljard euro per jaar vanaf 2021.

Cijfers op een rij:

350 miljoen voor meer personeel in de zorg
3miljard extra voor ouderenzorg
105 miljoen voor veelbelovende zorg
7,3 miljard voor ggz
108 miljoen voor het vernieuwen van jeugdhulp
62 miljoen extra voor preventie
eigen risico blijft tot 2022 op 385 euro

Merkbare betere jeugdhulp 
De zorg voor kwetsbare kinderen en hun ouders wordt merkbaar verbeterd. De pleegzorg is standaard verlengd van 18 naar 21 jaar. Ook na hun 18e kunnen jongeren rekenen op hulp en ondersteuning van hun pleeggezin.

Nationaal Preventieakkoord
Verder is er meer aandacht voor preventie, zodat iedereen in ons land langer in goede gezondheid kan leven en kan meedoen aan de samenleving. In oktober wordt daarvoor een Nationaal Preventieakkoord gesloten, voor de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Zorgakkoorden zorgen voor beheerste groei
Het kabinet investeert fors in de zorg en let er tegelijk op dat de kosten niet te hard groeien. Om goede zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, zijn dit jaar vier nieuwe zorgakkoorden gesloten over de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging. Deze akkoorden zorgen ervoor dat de zorguitgaven de komende jaren minder stijgen dan eerder geraamd. Hiermee wordt deze kabinetsperiode de stijging van de zorgkosten teruggebracht van 19 miljard naar 17 miljard euro.

Zorgpremie tien euro duurder per maand
Door de hogere zorgkosten stijgt ook de premie. Jaarlijks raamt het kabinet de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar. De daadwerkelijke premie voor 2019 wordt pas uiterlijk in november 2018 vastgesteld door de zorgverzekeraars. Voor 2019 raamt het kabinet de zorgpremie op 1432 euro per jaar. Dat komt neer op ongeveer 10 euro extra per maand, of 124 euro op jaarbasis. Ruim 50 euro hiervan wordt veroorzaakt door hogere lonen en prijzen. Het leveren van meer zorg en nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen zorgt voor ongeveer 30 euro aan groei.
De stijging van de premie wordt voor een grote groep mensen gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. Voor alleenstaanden gaat het om stijging van 94 euro. De maximale zorgtoeslag stijgt daardoor naar 1.233 euro. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 281 euro naar 2.402 euro.

Stapeling van zorgkosten voorkomen
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg, maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op en moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Het kabinet neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de benodigde zorg en ondersteuning beschikbaar en betaalbaar te houden. Zo is in het regeerakkoord afgesproken dat het eigen risico voor de zorgverzekering ongewijzigd blijft op de huidige 385 euro.
Daarnaast wordt vanaf 2019 een abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd van 19 euro per maand en wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gehalveerd. Eerder werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Daarnaast maximeert het kabinet de maximale eigen bijdrage voor medicijnen op 250 euro per jaar.

Investeren in arbeidsmarkt
Naast de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg is het tekort aan medewerkers één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Nu al is er krapte aan personeel, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, bij de spoedeisende hulp en in de ggz. Er is 350 miljoen euro beschikbaar voor het werven van personeel en maatregelen als scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Elke student moet kunnen rekenen op een stageplek en op inspirerend onderwijs dat is toegespitst op de praktijk. Daarnaast is er bijvoorbeeld 10 miljoen euro beschikbaar voor personeel in de ambulancezorg en is het aantal beschikbare opleidingsplekken in de ggz inmiddels met circa 40 procent verruimd.

Lees hier de Miljoenennota 2019

Lees hier de begroting van VWS

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *