Voortgang e-health en digitalisering in de zorg

Voortgang e-health en digitalisering in de zorg

Datum: 26 juni 2017

De ambities ten aanzien van digitalisering in de zorg zijn hoog. Er gebeurt al veel, met beeldschermzorg, thuismonitoring, medicijndispensers, enz. En er staat nog veel meer op stapel. In een brief informeert minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang op het terrein van innovatie en e-health. Iedereen moet voldoende geëquipeerd zijn om de mogelijkheden van digitale zorg te kunnen benutten.

Daarom moeten digitale vaardigheden structureel onderdeel worden van scholings- en opleidingstrajecten, vindt Schippers. Een interdepartementale werkgroep werkt aan acties rondom digitale vaardigheden.  Via het programma ‘Tel mee met Taal’ wordt ingezet op verbetering van gezondheidsvaardigheden.

Zorginnovatieschool
In april jl. lanceerden het Radboudumc REshape Center en VWS de Zorginnovatieschool. De opleiding traint kennis, attitudes en gedrag om gezondheid en zorg te kunnen vernieuwen. Meer dan 300 mensen vanuit zo’n 250 organisaties hebben zich aangemeld. Op 22 juni is de eerste groep van 50 deelnemers gestart, bestaande uit: patiënten, mantelzorgers, zorgaanbieders, financiers, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Op 19 oktober 2017 worden de eindresultaten gepresenteerd op een internationaal congres in Nijmegen.

MedMij
Het MedMij programma moet het mogelijk maken dat iedere Nederlander een persoonlijke gezondheidsomgeving heeft waarin hij zijn gezondheidsgegevens kan verzamelen, delen en erover beschikken. MedMij bouwt zelf geen digitale omgeving, maar stimuleert veilige, gebruikersvriendelijke digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners. Het eerste ontwerp van het MedMij-afsprakenstelsel ligt nu voor in een openbare consultatie.

Prioriteiten en ambities
De prioriteiten van het Informatieberaad zijn:
– verbeteren van medicatieveiligheid
– versterken van de informatiepositie van patiënten
– verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling
– verbeteren van vastlegging van zorggegevens

Ambities daarbij zijn:
Vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten conform de richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven. Daarbij is een met de patiënt geverifieerd actueel medicatieoverzicht (Basisset Medicatieoverdracht) beschikbaar.

Zorgverleners moeten ervoor zorgen dat burgers vanaf 1 januari 2020 hun medische gegevens digitaal  kunnen inzien en deze gegevens kunnen ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving, waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen.

Per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de gegevens van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd en met toestemming van de patiënt over aan andere bij het zorgproces betrokken zorgverleners.

Vanaf 1 januari 2021 vormt het primair zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg. Vastgelegde gegevens worden hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.

Eind 2017 volgt opnieuw een voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *