Schippers zet 3 stappen in bekostiging e-health

Schippers zet 3 stappen in bekostiging e-health

Datum: 2 mei 2017

e-health_beter_met_elkaar_zorgenzTijdens de e-health week in 2017 is aan minister Schippers het advies ‘Beter met elkaar’ aangeboden. Dit advies is opgesteld door een brede zorgcoalitie van circa 50 partijen waaronder patiënten, zorgverleners, e-health leveranciers en zorgverzekeraars. Minister Schippers heeft op basis van dit advies actie ondernomen.

Het advies Beter met elkaar stelt concrete maatregelen voor, die moeten leiden tot meer gebruik van e-health door patiënten met psychische klachten en chronische somatische aandoeningen. Op deze wijze kunnen mogelijkheden van digitale toepassingen voor gezondheid en vitaliteit beter worden benut.

Verkenning van bekostiging
Minister Schippers is enthousiast over het advies, ook al vanwege de wijze waarop al deze partijen samen tot een dergelijk advies zijn gekomen. Binnen de begroting zijn voor 2017 middelen vrijgespeeld om te kunnen starten. Voor drie situaties heeft ze nu toegezegd met de NZa te verkennen of, en zo ja welke, aanpassingen in de bekostiging e-health bevorderd kunnen worden.

Stap 1. Voor de GGZ gaat ze bekijken of e-health modules kunnen meetellen in de productstructuur van gespecialiseerde GGZ en Basis GGZ. Dit stimuleert gebruik van e-health binnen een behandeling zonder dat daarvoor eerst aparte inkoopafspraken nodig zijn.

Stap 2. Bij de huisartsenzorg wordt bekeken of een digitaal contact kan worden opgenomen als declaratiemogelijkheid wanneer een arts, zonder consult, de digitale input van een patiënt beoordeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld zelfmetingen van de bloeddruk zijn.

Stap 3. Voor medisch specialistische zorg bekijkt ze of een digitaal consult kan worden opgenomen als standaard contactmogelijkheid in de DBC en ook verpleegkundig specialisten en specialistisch verpleegkundigen in staat kunnen worden gesteld dit te doen

Terughoudendheid
Voor verdere besluitvorming past op dit moment terughoudendheid, gezien de demissionaire status van het kabinet. Om Beter met elkaar te bekijken is de uitgave HIER te downloaden.

(Foto: Omslag van de brochure Beter met elkaar)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *