Minister andere mening over zorginkoop dan RVS

Minister andere mening over zorginkoop dan RVS

Datum: 23 januari 2018

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schreef vorig jaar in een rapport dat het systeem voor zorginkoop grondig moet veranderen en pleitte voor afschaffing van de selectieve inkoop. Minister Bruins laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij dit anders ziet en het niet noodzakelijk vindt om het zorgstelsel aan te passen.

Ook ZorgenZ besteedde begin oktober vorig jaar aandacht aan het RVS-rapport: Geef patiënten en zorgaanbieders de ruimte bij zorginkoop. Zorgverzekeraars, het Rijk en gemeenten sturen nu vooral aan op goedkope zorg en daar wordt de zorg niet beter van, zegt de raad in het advies ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’. De Raad pleit voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener die hun situatie goed kent, kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie die zorg het beste kan geven. De relatie tussen patiënt en zorgverlener én de keuzen die zij maken, worden daarmee leidend bij de inkoop van zorg.
Het huidige systeem van strakke jaarlijkse zorgcontracten leidt volgens de raad tot allerlei problemen, zoals patiëntenstops en onverwachte rekeningen achteraf. In plaats van strenge financiële afspraken moeten patiënten en zorgaanbieders juist de ruimte krijgen om samen te bepalen welke zorg door wie het meest zinvol is, aldus de Raad.

Selectieve zorginkoop
Minister Bruins schrijft in zijn brief dat de RVS kritisch is over het principe van selectieve inkoop, een belangrijk onderdeel van het huidige zorgstelsel. ‘Aan de ene kant stelt de RVS dat zorgverzekeraars zouden moeten ‘stoppen met de jaarlijkse (dreiging van) selectieve inkoop’ en dat in lijn daarmee de naturapolis moet worden afgeschaft.’
Volgens Bruins is de RVS niet consequent. Selectieve zorginkoop zou voorbijgaan aan de professionele verantwoordelijkheid van zorgverleners en aan de zeggenschap van patiënten in de keuze voor hun zorgaanbieder. ‘Maar de RVS merkt ook op dat selectieve zorginkoop veel voordelen heeft opgeleverd. Zo is hierdoor de kwaliteit van borstkankerzorg verbeterd en zijn door het preferentiebeleid de kosten van geneesmiddelen gedaald. Overigens heeft de RVS in 2008 een advies uitgebracht waarin het juist sterk pleitte voor selectieve inkoop. Er wordt in dit advies niet aangegeven waarom de RVS van gedachten is veranderd. Het huidige stelsel biedt in mijn ogen voldoende keuzemogelijkheden en verzekeraars weten deze ook te borgen’, aldus Bruins.

Meerjarige contracten
De minister vervolgt: ‘In ons zorgstelsel is de inkoop door zorgverzekeraars van zorg (contractering) een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de betaalbaarheid te bewaken. Zorgverzekeraars nemen samen met aanbieders deze taak serieus en ontwikkelen nieuwe concepten om hieraan vorm te geven. Een voorbeeld hiervan is het sluiten van meerjarige contracten met zorgaanbieders. Zoals de RVS aangeeft kunnen hierdoor partnerschappen ontstaan die een goede omgeving creëren voor het bouwen van vertrouwen, het uitwisselen van data, investeringen in innovaties en preventie en doelmatige zorg. Ik juich deze ontwikkeling toe.”

Goed voorbeeld: vast tarief voor huisartsen
Als goed voorbeeld noemt Bruins Menzis die afspraken heeft gemaakt met de huisartsen in de 25 gezondheidscentra van Arts en Zorg. ZorgenZ publiceerde hier eerder over: Een vast tarief voor alle huisartsenzorg. ‘Eerder werden per behandeling afspraken maakten over de financiering ervan. Nu wordt er voor iedere patiënt gekeken naar zijn specifieke kenmerken en mede op basis van zijn in het verleden gemaakte zorgkosten een bedrag aan de huisarts beschikbaar gesteld. De huisartsen bepalen zelf hoe zij dit in te zetten. Deze manier van financieren stelt de vraag van de patiënt centraal, en niet de behandeling of de behandeltijd. Voor de artsen betekent dit minder administratieve lasten én een grotere professionele vrijheid.’

In een reactie laat de RVS weten het ‘jammer’ te vinden dat minister Bruins de aanbeveling om te stoppen met selectieve inkoop niet overneemt. Het is volgens de raad  noodzakelijk om echt een andere weg in te slaan, ook om stevig te kunnen inzetten op innovatie en preventie.

Lees hier de brief van minister Bruins

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *