Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 beschikbaar

Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 beschikbaar

Datum: 26 oktober 2020

De begeleidingsgroep Standaardisatie van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 opgesteld. Deze bevat standaardbedingen voor gemeenten om de administratieve lasten bij aanbieders te verminderen. Deze modelbepalingen zijn nu beschikbaar en te downloaden via www.inkoopsociaaldomein.nl.

Aanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) ervaren administratieve lasten, o.a. omdat gemeenten inkoopbepalingen verschillend vastleggen. Door deze verschillen tussen gemeenten moet de administratie van een aanbieder per gemeente anders worden ingericht of kost het veel tijd om in te schrijven op een aanbesteding. Ook voor gemeenten kan het zelf moeten bedenken van inkoopbepalingen veel tijd kosten en leiden tot omissies. Deze administratieve lasten kunnen soms terecht zijn, omdat dit voortvloeit uit beleidskeuzes die gemeenten maken. Soms is de meerwaarde echter zeer gering en de administratieve lasten hoog. Dit was voldoende reden voor de werkgroep Standaardisatie om een begeleidingsgroep te formeren die aan de slag ging met modelbepalingen om de niet beleidsmatige inkoopbepalingen te harmoniseren en daarmee de administratieve lasten te verminderen.

 

Raamwerk inkoopdocumenten

De ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ begint met een onderverdeling naar type inkoopdocument. Dit leidde tot drie documenten: het Proceduredocument, Inhoudelijk document en Juridisch document. Hiermee is een raamwerk voor de van toepassing zijnde inkoopdocumenten gegeven. Door het overnemen van dit raamwerk weten aanbieders snel waar ze de betreffende bepalingen kunnen terug vinden. Voor gemeenten geeft dit een raamwerk om uit te werken, zodat zij zeker weten dat alle onderdelen duidelijk en volledig terugkomen. Zo vormt het raamwerk zelf ook een standaard. Vervolgens worden de diverse onderdelen per type inkoopdocument toegelicht. Voor een deel van deze onderdelen (het niet-beleidsmatige deel) zijn Modelbepalingen opgesteld.

 

De begeleidingsgroep Standaardisatie

In werkgroepen van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor gemeenten en aanbieders. Zo zijn de producten van het programma altijd actueel en bruikbaar. De ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ zijn ontwikkeld onder leiding van de begeleidingsgroep Standaardisatie (onderdeel werkgroep Standaardisatie), waarin zowel gemeenten als aanbieders vertegenwoordigd zijn.

 

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Om het inkoopproces te verbeteren ten behoeve van de cliënt, werken gemeenten, aanbieders en het Rijk samen in het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Het gaat daarbij niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken), maar juist ook over hoe partnerschap tussen gemeenten en aanbieders kan ontstaan (betere samenwerking). Daarnaast bekijkt het programma hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie (door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces).

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *