Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost

Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost

Datum: 20 januari 2020

Inwoners van de stadsdelen Oost en Schalkwijk in Haarlem hebben in verhouding tot hun stadsgenoten in andere wijken hoge gezondheidsrisico’s, lage gezondheidsvaardigheden en problemen op het gebied van werk, wonen, geldzaken en gezondheid. De sociale en economische gesteldheid van bewoners in deze wijken leidt gemiddeld vaker tot gezondheidsproblemen. Het project Krachtige basiszorg organiseert zorg op de juiste plek voor mensen met problematiek op meerdere leefdomeinen. Samenwerking en afstemming tussen onder andere huisartsen en sociaal wijkteams moet leiden tot een integrale aanpak van de oorzaken van gezondheidsproblematiek.

Het medisch en sociaal domein zijn vaak onvoldoende op elkaar aangesloten, waardoor de oorzaak van problematiek niet wordt aangepakt. Dat was de reden voor huisartsen, fysiotherapeuten en de sociaal wijkteams in Haarlem om de handen ineen te slaan en de samenwerking onderling te verstevigen. De sociaal wijkteams werken in de ondersteuning van inwoners al nauw samen met allerlei andere organisaties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Tandem voor mantelzorgondersteuning, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties.

Integrale samenwerking
Het project Krachtige basiszorg met begeleiding vanuit ZONH en de Samenwerkende Eerstelijnszorg Haarlem Oost (SEHO), dat wordt gefinancierd vanuit Zilveren Kruis en de gemeente Haarlem, moet eraan bijdragen dat de zorg goed op elkaar is afgestemd. Door het gebruik van eenzelfde methodiek, het zogenaamde 4D-model, hanteert iedereen eenzelfde werkwijze. De focus ligt op een integrale samenwerking waar oog is voor lichamelijke, geestelijke, sociale en maatschappelijke aspecten die invloed hebben op de gezondheid. Zo bieden zorg- en hulpverleners beter passende zorg en ondersteuning. Ook de patiënt zal dit ervaren; door de heldere methode en het inzichtelijk maken van de verschillende betrokken zorgverleners en de afstemming hiertussen, kan de patiënt regie voeren over eigen zorg.

Tv-schermen in de wachtkamers
Patiënten worden via tv-schermen in de wachtkamers van de huisartsenpraktijk de komende periode op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen Krachtige basiszorg. Dat maakt de patiënt ervan bewust dat er bij zorg een combinatie van zorgverleners en welzijnswerkers betrokken is die van elkaars bestaan en handelen af moeten weten, samen met de patiënt een eenduidig plan maken om zo de beste zorg te leveren.

Kick-off
Tijdens de kick-offbijeenkomst die vandaag wordt gehouden, worden huisartsen, fysiotherapeuten, sociaal wijkteams en andere betrokkenen bij zorg, welzijn en preventie in Haarlem Oost en Schalkwijk geïnformeerd over de doelstellingen van het project Krachtige basiszorg. Wethouder Jur Botter zal het officiële startsein geven. Jur Botter: “Krachtige Basiszorg is een mooi concreet project om als gemeente samen met de zorgverzekeraar aan bij te dragen. Ik hoop dat het bijdraagt aan verbetering van de ervaren kwaliteit van leven van inwoners die te kampen hebben met complexe problemen.”

Lees ook dit artikel op ZorgenZ: Resultaten Krachtige basiszorg: het verbetert de zorg duurzaam

(Foto’s: Pixaby en Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *