De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan
jul12

De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan

Bij de wijkverpleging, langdurige zorg en ondersteuning in het sociaal domein dreigen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in het gedrang te komen. Dit onder meer door het personeelsprobleem en de toenemende zorgvraag. Daarom moet de organisatie van de zorg veranderen. Doorgeslagen marktwerking staat de noodzakelijke verandering in de weg. Dit schrijft minister De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt het...

Read More

Tot 30 september internetconsultatie vermelden BIG-nummer

BIG-geregistreerde zorgverleners moeten hun BIG-nummer kunnen overleggen wanneer iemand daarom vraagt. Ook dienen ze het nummer te vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven. Dat is het nieuwe ontwerpbesluit van minister Bruins (Medische Zorg) over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, dat in...

Read More

Nieuwe beleidsregels wijkverpleging: meer technologie en minder bureaucratie

De NZa wil mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging vergroten. Daarom is er een nieuwe, aparte prestatie opgesteld die meer thuiszorgtechnologie mogelijk maakt. Beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg vallen per 1 januari 2020 onder deze brede prestatie. Ook wordt met de nieuwe prestatie de bureaucratie in de wijkverpleging iets verder teruggebracht. Cliëntgebonden handelingen mogen per 2020 ook op een...

Read More
NZa: verplaatsen zorg verloopt te langzaam
jun21

NZa: verplaatsen zorg verloopt te langzaam

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt de beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) een essentiële ontwikkeling die nodig is om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te behouden. Maar op terreinen als substitutie van zorg en taakherschikking gaat het te langzaam. Daarom neemt de NZa zelf maatregelen. Dit schrijft de NZa in een brief aan het ministerie van VWS. De Juiste Zorg op de Juiste Plek...

Read More

Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Huisartsenorganisatie Cohesie, ziekenhuis VieCuri (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep zetten zich gezamenlijk in voor een betere doorstroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Een wijkverpleegkundige krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen, zodat de oudere weer sneller naar huis kan. VGZ financiert deze pilot. Met de vergrijzing doen...

Read More
Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’
jun06

Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

De voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is open gegaan. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en...

Read More
Integrale financiering: Begin bij de zorg en niet bij het geld
mei10

Integrale financiering: Begin bij de zorg en niet bij het geld

Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Het zit het streven naar de juiste zorg op de juiste plek in de weg. Zorg- en hulpverleners worden niet beloond voor integraal werken. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en gingen op zoek naar oplossingen. Hun bevindingen staan in het rapport ‘Domeinoverstijgende...

Read More

Masterclass Zorgeloze Netwerkzorg

De zorg van de toekomst is Netwerkzorg. Netwerkzorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, maar juist met andere organisaties in de regio. Het realiseren van zorgnetwerken is niet makkelijk door de versnipperde financiering, data en organisaties. Het is belangrijk de valkuilen en succesfactoren te overzien. Wat je nodig hebt is een masterclass zorgnetwerken. En die is er nu! Essenburg Training...

Read More

NZa-advies financiering verpleeghuizen

De huidige manier van financiering van verpleeghuiszorg sluit niet aan op de steeds complexere zorgvraag van cliënten. Bekostiging moet zorgorganisaties ruimte bieden om zorg te leveren die past bij de wensen van bewoners. Een huidige bekostigingssystematiek draagt hier niet aan bij, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een advies opgesteld over een andere vorm van bekostiging van verpleeghuiszorg. Het voorstel is toe...

Read More

Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter: informatieoverdracht vormt voor veel ketenzorg nog een probleem. Een goed keteninformatiesysteem (KIS) is onontbeerlijk. Zorggroep Zorroo gebruikt voor het delen van patiëntinformatie tussen de betrokken zorgverleners het Philips VitalHealth keteninformatiesysteem Coordinate. Ze heeft recent onderzocht of de gebruikers tevreden zijn. Dat is beslist het geval: ruim...

Read More