NZa: verplaatsen zorg verloopt te langzaam

NZa: verplaatsen zorg verloopt te langzaam

Datum: 21 juni 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt de beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) een essentiële ontwikkeling die nodig is om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te behouden. Maar op terreinen als substitutie van zorg en taakherschikking gaat het te langzaam. Daarom neemt de NZa zelf maatregelen. Dit schrijft de NZa in een brief aan het ministerie van VWS.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft een prominente plek in het werkprogramma en de standpunten van de NZa. ‘De NZa heeft als reguleerder en toezichthouder een unieke positie om deze beweging verder opgang te helpen. Vanuit onze rol motiveren wij partijen hier stappen te nemen’, zo staat in de brief te lezen.

Vijf thema’s
De acties van de NZa richten zich op vijf thema’s: verbetering van de bekostiging, contracten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, substitutie en taakherschikking, innovatie en verantwoording. De bekostiging en toezichtactiviteiten worden aangepast waar dat nodig is. Via contracten en experimenten gaat de NZa monitoren.

Bekostiging
Bij verbeteringen van de bekostiging speelt JZOJP een belangrijke rol. De waarde die de zorg voor de patiënt heeft, moet centraal staan. Er moet ruimte zijn voor samenwerking en maatwerk in de regio. De prikkel om volume te genereren moet verdwijnen en de zorgvraag van de patiënt is het uitgangspunt.

Contracten
Via contracten geven zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen invulling aan de veranderingen. Het is belangrijk dat het afsluiten van contracten loont. Door middel van de monitors contractering biedt de NZa partijen inzicht in het proces en gegevens random contractering.
De NZa kondigt aan met zorgverzekeraars en zorgkantoren in gesprek te gaan over hun (regio)visie op de JZOJP en hoe zij in hun contracten hier invulling aan geven.

Verplaatsen van zorg gaat niet snel genoeg
In de monitor naar de substitutie-afspraken uit het transitieakkoord medisch-specialistische zorg 2018 constateerde de NZa dat de opbrengst beperkt was. In de monitor taakherschikking staat de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist en physician assistant beschreven. Conclusie: er is weinig focus is op (meetbare) effecten op het gebied van betaalbaarheid. Dit dient nader onderzocht te worden.

Innovatie kan invulling geven aan JZOJP
Mogelijkheden voor het declareren van e-health zijn in de afgelopen jaren flink verbeterd. De komende periode gaat de NZa hier nog sterker op in zetten. Voor innovaties kan indien nodig een experimentaanvraag bij de NZa worden ingediend. Van de 98 experimenten (2012-2018) zijn 83 experimenten overgegaan in de reguliere bekostiging. Ook verkent de NZa de mogelijkheid voor een facultatieve prestatie in de medisch-specialistische zorg. Dit geeft zorgverzekeraars en aanbieders de ruimte om nieuwe prestaties af te spreken.

Verantwoording
De NZa verkent met partijen de mogelijkheid om de verantwoording beter aan te laten sluiten op de beweging die de JZOJP voor ogen heeft. Verantwoording helpt om de rechtmatigheid van zorgdeclaraties te borgen. Ruimte bieden via nieuwe manieren van verantwoording die aansluit bij het sector overstijgende karakter van de zorg, helpt zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren om de zorgvraag centraal te stellen.

Lees hier de volledige strategische agenda van de NZa, waar de Juiste Zorg Op de Juiste Plek onderdeel van uitmaakt.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *