Zorguitgaven sneller inzichtelijk maken

Zorguitgaven sneller inzichtelijk maken

Datum: 23 september 2017

Er gaat veel geld om in de curatieve zorg en dat raakt het besteedbaar inkomen van een groot deel van de bevolking. Echter: pas drie jaar na dato wordt pas vastgesteld welke zorguitgaven in een jaar zijn gedaan. Om de uitgaven goed te kunnen controleren en zo nodig bij te sturen is sneller informatie nodig.  Op verzoek van de Tweede Kamer is er een commissie aan de slag gegaan om te kijken over dat anders kan.

De commissie heeft als opdracht concrete oplossingen aan te dragen om de transparantie en tijdigheid van informatie over de uitgaven voor de curatieve zorg, te verbeteren. Vandaar dat ze als naam heeft:  “Commissie Transparantie en Tijdigheid”. Deze heeft vooral gekeken naar de  medisch-specialistische zorg (MSZ) en curatieve geestelijke gezondheidszorg (cGGZ).

Verantwoordelijk
De minister is verantwoordelijk voor het functioneren van het zorgstelsel en legt hierover verantwoording af aan de Tweede Kamer. Het is belangrijk dat de uitgaven aan de curatieve zorg binnen het Budgettair Kader Zorg ( BKZ) blijven en dat overschrijdingen tijdig worden geconstateerd. Dat is nu dus niet mogelijk vanwege de zeer late informatievoorziening: de definitieve omvang van de zorguitgaven is pas halverwege het derde jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar bekend.

Nieuwe definitie
De commissie is uitgegaan van het huidige stelsel, met de verantwoordelijkheid van de minister voor het systeem en de regierol voor de verzekeraars. Ze vindt dat het verantwoorden op basis van een nieuwe definitie beter past in het stelsel en meer recht doet aan ieders rol. Voor het goed functioneren van het stelsel is tegelijkertijd samenwerking essentieel. De bestaande wetgeving biedt daarvoor voldoende basis. De commissie stelt ook vast dat de complexiteit van regels, declaraties en controles verhinderen dat partijen voldoende tijd kunnen besteden aan samenwerken aan kwaliteit, doelmatigheid en het bevorderen van gepast gebruik van zorg. “Wanneer partijen meer vertrouwen krijgen en meer regelruimte, worden condities gecreëerd voor die samenwerking”, zo luidt de conclusie.

Adviezen
In haar rapport van maar liefst 72 pagina’s heeft de commissie gewerkt met thema’s. Per thema maakt de commissie een analyse van de huidige situatie, bekijkt deze vanuit het perspectief van de burger, komt tot een conclusie en geeft adviezen voor verbetering. Dit alles voorzien van heldere infographics. Deze opzet maakt het een interessant rapport, voor beleidsmakers, bestuurders en adviseurs in de zorg. De commissie  noemt 13 concrete adviezen die samenhangen met de vijf thema’s:

Verantwoording en rolvastheid
Definiëring van de zorguitgaven: Gebruik een methodiek die past bij het doel

Administratieve processen
Vervroeg de definitieve vereveningsronde en verminder het aantal vereveningsrondes
Pas de contracteringsdeadline ook toe voor prijslijsten
Verbindt consequenties aan declaratieafspraken

Bekostiging en eigen risico
Koppel het eigen risico los van de DBCsystematiek
Stimuleer innovatieve resultaat-afspraken
Ontwikkel nieuwe vormen van bekostiging en declaratie

Monitoren en ramen
Verplicht de periodieke aanlevering van onderhanden werk informatie
Standaardiseer waar mogelijk de ramingen van zorgverzekeraars
Creëer goede toegang tot aanwezige zorggegevens

Verbeteren
De commissie gaat er (behoorlijk optimistisch) van uit dat “het rapport helpt om de juiste stappen te zetten om de transparantie en tijdigheid van de zorguitgaven structureel te verbeteren, zodat de zorgsector meer tijd en aandacht heeft voor waar het echt om gaat: goede gepaste zorg!

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *