€ 75 miljoen voor substitutie. Eerste lijn, maak er gebruik van!

€ 75 miljoen voor substitutie. Eerste lijn, maak er gebruik van!

Datum: 28 juni 2017

In 2018 is €75 miljoen beschikbaar voor substitutie. Het geld is voor initiatieven omtrent verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, waarover een afspraak is met een zorgverzekeraar. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen.

Deze werkwijze wijkt af van de aanpak tot nu toe, waarbij budgettaire kaders achteraf werden aangepast voor substitutie. Om substitutie verder te stimuleren, is nu afgesproken om vooraf budgettaire ruimte vrij te maken.

Resterend bedrag blijft in tweede lijn
Hoe eerder initiatieven bekend zijn, hoe groter de kans dat er afspraken worden gemaakt die impact hebben op de besteding van de middelen in 2018. Het kan ook zijn dat de bestedingen onder het bedrag van € 75 miljoen blijven. Met name voor de eerste lijn betekent dat een strop. Want in dat geval blijven de resterende middelen in het budgettair kader van de tweede lijn.

Snelheid geboden
Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018, haalt de NZa eind november 2017 op voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt. Snelheid is dus van groot belang bij het ontwikkelen van substitutie-initiatieven voor 2018. Betrek daarbij vanaf de start de  zorgverzekeraar, zodat de afspraken in de driehoek eerste lijn-tweede lijn-zorgverzekeraar worden vastgelegd.

Taakgroep substitutie
Deze aanpak is ontwikkeld door erstelijnszorgverleners en -organisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en VWS gezamenlijk. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben zitting in de “taakgroep substitutie”. Deze taakgroep zal zich buigen over mogelijke knelpunten. Daarnaast richt ze zich op het bijdragen aan ondersteuning van de regionale en lokale praktijk, zoals:
monitoring van de afspraken en realisatie
ondersteuning voor initiatiefnemers in de vorm van model-businesscases en vraagbaak
formats businesscases voor afstemming met zorgverzekeraar
het laten zien van substitutie-potentieel
het delen van good practices.

De komende periode deelt de taakgroep diverse instrumenten ter ondersteuning voor substitutie-afspraken. Denk aan voorbeelden voor businesscases of voor substitutievoorstellen, een website of lijst met FAQ’s, contactgegevens of directe ingangen voor overleg met de betreffende zorgverzekeraar, voorbeeldlijsten met substitueerbare zorg e.d.

Meer informatie
De taakgroep maakt gebruik van de website zorgopdejuisteplek.nl voor het delen van voorbeelden, en voor vragen en antwoorden. Als er vragen zijn over (afspraken omtrent) substitutie kunt u zich wenden tot het bureau van InEen: info@ineen.nl

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *