Hoe ondersteunt VWS Juiste Zorg Op Juiste Plek?

Hoe ondersteunt VWS Juiste Zorg Op Juiste Plek?

Datum: 24 juni 2019

Minister Bruins (Medische Zorg) wil de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) voorzien van ondersteuning en energie. Hoe staat het daarmee? Er wordt veel gebruik gemaakt van de subside voor procesbegeleiding om intensieve samenwerking in een regio te realiseren. Bij ZonMw zijn negentig aanvragen binnengekomen. Er komen werksessies over specifieke thema’s waar partijen in het veld tegenaan lopen en er wordt een kennisplatform opgericht. En er is een loket ingericht waar mensen vragen kunnen stellen over wat kan en mag volgens de landelijke wet- en regelgeving. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Er is al veel in gang gezet. Bruins verwijst in zijn brief naar een aantal initiatieven, zoals bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten over de Juiste Zorg Op de Juiste Plek die door circa zevenhonderd mensen zijn bezocht. Er is een website met goede voorbeelden en een contactpersoon. Regionale samenwerkingspartijen kunnen met vouchers van ZonMw expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Subsidie procesbegeleiding
Het is belangrijk dat veel partijen intensief samenwerken. Om deze samenwerking verder te brengen is ondersteuning gewenst. Daarom financiert Bruins de procesbegeleiding die noodzakelijk is bij de totstandbrenging van een samenwerking in de regio door middel van een subsidie. Partijen kunnen sinds begin april hiervoor een aanvraag bij ZonMw indienen in de vorm van een start- of regioimpuls. Uit de grote hoeveelheid aanvragen in de eerste ronde (circa 90) blijkt dat er veel behoefte is aan deze vorm van financiële ondersteuning. De aanvragen worden nu beoordeeld.

Landelijk wet- en regelgeving minder vaak een knelpunt
Ook zijn partijen zelf bezig ervaringen uit te wisselen. Landelijke wet- en regelgeving is veel minder vaak een knelpunt dan mensen denken. ‘Ik zou het jammer vinden als mensen op basis van misverstanden een initiatief niet verder ontwikkelen. Er is vaak meer mogelijk dan mensen denken. Daarom heb ik een loket ingericht waar het veld vragen kan stellen over ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Via Zorg voor Innoveren (een samenwerking tussen vier overheidspartijen: Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en ZonMw) kunnen partijen meer informatie krijgen over wat er kan en mag volgens de landelijke wet-en regelgeving.’
De vragen kunnen gesteld worden via www.zorgvoorinnoveren.nl/stel-je-vraag/.  Omdat het zorgveld het loket nog niet veel gebruikt, gaat de bewindsman samen met andere partijen bekijken hoe het meer onder de aandacht kan worden gebracht.

Open data regiobeeld
Na de zomer worden de data van www.regiobeeld.nl beschikbaar gesteld als open data. Partijen in een regio kunnen een eigen basis regiobeeld maken en deze aanvullen met eigen lokale cijfers. Indien gewenst kan de ene regio gespiegeld worden aan een willekeurige andere regio. De demografische ontwikkeling in Delfzijl is bijvoorbeeld heel anders dan die in Rotterdam. In sommige regio’s is er op relatief korte termijn sprake van een sterke vergrijzing en een toename van het aantal chronische zieken terwijl in andere regio’s op de korte termijn sprake is van een bevolkingsafname en daarmee van een stabilisering of daling van het aantal chronisch zieken. Enkele regio’s zijn, vooruitlopend op de ontwikkelde basisdataset voor het regiobeeld, al zelf met deze vragen aan de slag gegaan.

Geld van preventiecoalitie naar JZOJP
Het is de inzet van Bruins om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te stimuleren, waar het gaat om preventie voor risicogroepen. Maar de middelen die daarvoor beschikbaar zijn via de subsidieregeling preventiecoalities worden nog onvoldoende benut. Omdat deze doelstelling ook onderdeel is van JZOJP verplaatst hij € 2 miljoen van de middelen voor de subsidieregeling preventiecoalities naar het programmabudget JZOJP bij ZonMw.

Kennisplatform
Er is een kennisplatform JZOJP in oprichting. Er zijn immers voldoende (wetenschappelijke en beleidsmatige) vragen met betrekking tot JZOJP, bijvoorbeeld: welke medisch specialistische zorg kan goed in de huisartsenpraktijk worden geleverd, welke in de anderhalve lijn, welke in de tweede lijn en welke factoren dragen daar aan bij? In het kennisplatform nemen personen uit de praktijk, de onderzoekswereld en beleid gezamenlijk plaats. Het doel van het kennisplatform is om vast te stellen welke kennis al beschikbaar is, wat de kennisbehoefte is en welke prioriteiten er gesteld moeten worden over waar de kennisontwikkeling zich de komende tijd op moet richten. Dit resulteert in een jaarlijks geactualiseerde kennisagenda die zal worden aangeboden aan VWS in de vorm van een advies.

Mogen we wel samenwerken?
Veel partijen hebben vragen over in hoeverre zij met elkaar mogen samenwerken in relatie tot de Mededingingswet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is bezig met de ontwikkeling van een Leidraad samenwerking in het kader van JZOJP. De ACM geeft hierin guidance met betrekking tot de ruimte die de Mededingingswet biedt om afspraken te maken in het kader van JZOJP. De planning is om in de zomer de consultatie van deze Leidraad te starten.

Lees hier de brief van minister Bruins.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *