Actiz: pak spoedzorgketen kwetsbare ouderen integraal aan

Actiz: pak spoedzorgketen kwetsbare ouderen integraal aan

Datum: 7 februari 2018

Uit onderzoek van fluent Healthcare dat in opdracht van Actiz is uitgevoerd, blijkt dat jaarlijks 800.000 ouderen de spoedeisende hulp bezoeken. Daarvan worden er 543.000 opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40 procent van deze seh-opnames is medisch-specialistische zorg echt noodzakelijk. Jaarlijks belanden er dus ruim 320.000 ouderen onnodig in een ziekenhuisbed. Om verstopping van de spoedzorgketen te voorkomen, pleit Actiz voor een integrale aanpak en wil investeren in preventie, vroegdiagnostiek, extra wijkverpleging, extra eerstelijnsverblijfbedden en geriatrische revalidatiezorg.

Actiz noemt de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten hebben een belangrijke rol in deze aanpak. Meer samenwerking met het sociale domein op het vlak van preventie is nodig.
Wat ActiZ betreft zijn drie pijlers van belang: 1. preventie en vroegdiagnostiek, 2. de juiste zorg op het juiste moment en 3. waardigheid en vitaliteit.

Vroegsignalering in eerste lijn
Het begint met de vitaliteit van mensen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat kwetsbare mensen zich thuis zo goed mogelijk kunnen redden en veilig voelen? Denk aan de hulp van een sociaal netwerk en de inzet van e-health toepassingen, zoals beeldzorg en medicatiehulpmiddelen. Met behulp van vroegsignalering in de eerste lijn (huisarts, wijkverpleging en maatschappelijke ondersteuning) en preventie en door een wijkgerichte aanpak kunnen klachten die leiden tot een spoedopname worden voorkomen.

Regie leggen daar waar nodig
Een grotere beschikbaarheid van opvang in de eerste lijn (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg) zorgt ook voor vermindering van spoedopnames in ziekenhuizen. Betere multidisciplinaire afstemming tussen wijkverpleging, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, ziekenhuis met de regie waar nodig, leidt tot de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek, aldus Actiz.
Er zijn inmiddels diverse voorbeelden van ELV en samenwerking met wijkverpleegkundigen op de SEH. ZorgenZ publiceert hier regelmatig over:

Zorgbed in aantal Rotterdamse wijken
App helpt huisarts zoeken naar eerstelijnsbed
Tevreden over inzet wijkverpleegkundige SEH

Al tijdens ziekenhuisopname multidisciplinaire inzet
Uiteraard zijn niet alle ziekenhuisopnames te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt ook een toename van somatisch geïndiceerde ziekenhuisopnames met zich mee. Het verdient de aanbeveling om ook tijdens de ziekenhuisopname vroegtijdig multidisciplinaire inzet na te streven. Hiermee kan de verpleegduur in het ziekenhuis worden verkort en een deel van de herstelzorg worden voorkomen of verminderd. Door de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en de kennis in de geriatrische revalidatie kan samen met de expertise in het ziekenhuis (zoals de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde) gezondheidswinst worden behaald.

ActiZ roept de ministers op om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die ertoe leiden dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Reactie minister De Jonge
Minister Hugo de Jonge plaatst overigens vraagtekens bij het onderzoek. “Het is maar de vraag hoeveel 65-plussers zonder noodzaak in een ziekenhuisbed belanden”, zegt hij. Hij benadrukt dat het onderzoek gebruikmaakt van cijfers uit 2015 en 2016. Daarin zijn dus gevolgen van de extra investeringen die sindsdien zijn gedaan, niet meegenomen. Ook noemt hij een aantal andere aannames in dit onderzoek  onjuist. De Jonge erkent wel dat de toenemende drukte op de SEH wellicht kan worden voorkomen door zorg op de juiste plek te leveren.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *