Extra geld voor meer zorgpersoneel

Extra geld voor meer zorgpersoneel

Datum: 19 september 2017

Het kabinet gaat zich extra inspannen om medewerkers in de zorg beter op te leiden, nieuwe medewerkers en herintreders aan te trekken en om het bestaande zorgpersoneel te behouden. Voor 2017 tot 2022 is hiervoor bij elkaar opgeteld circa 350 miljoen beschikbaar. Om goed personeel te werven voor de verpleeghuizen, komt er tot 2021 275 miljoen. Dit jaar krijgen verpleeghuizen waar de kwaliteit het hardste nodig is 100 miljoen euro. Er is in 2018 voor eerstelijnsbedden in totaal 315 miljoen. Mensen krijgen vaker complexere zorg thuis. Daarom gaat het kabinet bekijken hoe verpleegkundige vervolgopleidingen meer kunnen aansluiten op deze verandering. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS voor 2018.

Het tekort aan zorgprofessionals loopt flink op. Dit vraagt om het aantrekken van nieuwe mensen en herintreders voor de sector; het behoud van mensen voor de sector en een een optimale inzet van het huidige personeel. In de komende periode wordt hier concreet invulling aan gegeven. Bij deze agenda hoort een extra impuls van circa 350 miljoen euro voor de periode 2017 tot 2022. Dit bedrag is bestemd voor scholing van huidig en nieuw personeel en voor het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Medewerkers kunnen ook beter worden ingezet. Bijvoorbeeld door bestaande parttime contracten uit te breiden, werk slimmer te organiseren en gebruik te maken van innovatie.
Daarnaast is er geld beschikbaar voor het aantrekken van onder andere verpleegkundigen en artsen op de spoedeisende hulp, ambulancepersoneel, wijkverpleegkundigen en zorgprofessionals op de intensive care.

Meer samenwerking tussen zorgverleners in sociale en medische zorg
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en voor een deel van de zorg en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen. In de eerste jaren na de decentralisatie is ingezet op een zorgvuldige overgang van taken, waarbij continuïteit van zorg voorop stond. Nu werken de gemeenten hard om de zorg daadwerkelijk te vernieuwen. Het is zaak dat cliënten de verbeteringen daadwerkelijk gaan merken. Dit vraagt om verdere professionalisering en meer samenwerking tussen zorgverleners in de sociale en medische zorg, onder regie van de gemeenten.
Punt van aandacht is ook dat door de decentralisatie de administratieve lasten hoog zijn opgelopen. Er worden voorbereidingen getroffen om deze drastisch te laten afnemen. Daarvoor komt een aanpassing van de wet.

In 2018 315 miljoen voor bedden in de eerste lijn
Het is belangrijk dat mensen de juiste zorg krijgen op de juiste plek. Zie de berichtgeving op ZorgenZ over dit onderwerp. Zorgverzekeraars richten in overleg met zorgaanbieders regionale loketten in die huisartsen en ziekenhuizen helpen bij het snel vinden van een juiste plek voor patiënten. Dergelijke initiatieven moeten leiden tot vermindering van onnodige opname van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in ziekenhuizen en ervoor zorgen dat mensen, zodra ze het ziekenhuis kunnen verlaten, de beste zorg krijgen.
Dat vraagt om meer bedden in de eerste lijn. Vanaf 2017 heeft het huidige kabinet 55 miljoen euro vrijgemaakt voor extra bedden en de daarbij behorende organisatie. Hiermee is in totaal 315 miljoen euro beschikbaar voor 2018.

Complexere zorg bij patiënt thuis
Steeds vaker wordt complexere zorg verleend buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld bij de patiënt thuis. Daardoor werken gespecialiseerde verpleegkundigen steeds meer op verschillende plekken. De opleidingsstructuren van (verpleegkundige) vervolgopleidingen sluiten nog onvoldoende aan op deze verandering. Veel vervolgopleidingen zijn gericht op werken in het ziekenhuis en worden meestal ook verzorgd door ziekenhuizen.
Om tekorten te voorkomen of te bestrijden, gaat het kabinet met betrokken partijen verkennen hoe de structuur van vervolgopleidingen voor professionals die werken buiten het ziekenhuis vorm kan krijgen. Hiervoor is in 2018 €8 miljoen beschikbaar.

Zorgakkoorden
Het kabinet heeft in het voorjaar nieuwe hoofdlijnenakkoorden gesloten met sectoren in de curatieve zorg, gericht op kwaliteitsverbetering en beheersing van de stijging van de zorguitgaven. Deze akkoorden lopen tot eind 2018 en leiden vanaf dat jaar tot een besparing van 280 miljoen euro. In deze akkoorden en afspraken gaan betaalbaarheid en kwaliteit van zorg hand in hand.
Onderwerpen die in de akkoorden en afspraken aan de orde komen zijn: meer samenwerking in de zorg en het aanpakken van wachtlijsten, minder administratieve lasten en bureaucratie, zorg op de juiste plek, dichter bij mensen thuis, de te hoge prijzen voor geneesmiddelen en meer en beter gebruik van moderne technologie.

Reactie LHV en InEen
LHV en InEen verklaren in een persbericht dat ze een een dubbel gevoel overhouden aan de presentatie van de begroting van het ministerie van VWS voor 2018. ‘Ondanks de reservering van extra geld voor de huisartsenzorg, ongeveer 200 miljoen euro, zien we de beloofde investeringen nog niet terug. De aanpak van knelpunten in de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen, ggz-patiënten, in de ANW-uren, in achterstandswijken én de realisatie van meer tijd voor de patiënt, komt daardoor niet van de grond.’

Zorgverzekeraars investeren niet
De partijen vinden dat de afspraken in het zorgakkoord niet worden nagekomen. ‘De overheid heeft geld vrijgemaakt om onder andere de complexere zorg voor ouderen te versterken, meer tijd voor de patiënt te realiseren door de inzet van meer huisartsen en de werkdruk op de huisartsenposten en problemen in achterstandswijken aan te pakken. LHV en InEen horen momenteel van hun achterban dat zorgverzekeraars in de contracten met huisartsen en -organisaties niet of nauwelijks extra investeren in deze landelijk afgesproken prioriteiten.’

Investeer in meer wijkverpleegkundigen
Hun oproep aan het nieuwe kabinet: investeer in meer wijkverpleegkundigen, in een ruimhartiger inkoopbeleid voor de thuiszorg en de ggz, en haal de financiële drempels weg die samenwerking met de specialisten ouderengeneeskunde in de weg staan.

 

(Foto Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *