Wet BIG-II is nu definitief van de baan

Wet BIG-II is nu definitief van de baan

Datum: 9 oktober 2019

Iedereen zag het aankomen: er gaat definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II. Minister Bruno Bruins vindt dat het gesprek over functiedifferentiatie van verpleegkundigen terug moet naar de werkgevers en werknemers. Dat is ook de conclusie van Alexander Rinnooy Kan, verkenner in deze heikele kwestie. Hij heeft de wensen van alle betrokken partijen op verzoek van minister Bruins geïnventariseerd. Zijn bevindingen zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.  

Waar gaat het over? Al talloze jaren wil men komen tot een onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen op de werkvloer. Dit is in feite een zaak tussen werkgevers en werknemers. Echter: zij kwamen er niet uit en het werd een slepende kwestie. Partijen hebben uiteindelijk de minister gevraagd dit onderscheid dan maar bij wet te regelen. Geen handige zet. Want: het wetsvoorstel BIG-II leidde tot enorm veel ophef bij verpleegkundigen. Na publicatie van de overgangsregeling werd het ‘Actiecomité BIG II in de overgang’ opgericht, met een achterban van tienduizenden verpleegkundigen. V&VN trok daarna haar steun voor het voorstel in en NU’91, FNV en CNV volgden enige tijd later dit voorbeeld. Ook werkgevers distantieerden zich van het wetsvoorstel. Om uit deze impasse te komen heeft minister Bruins Alexander Rinnooy Kan verzocht een verkenning uit te voeren en te komen met een advies over vervolgstappen.

Geen draagvlak meer
Vanzelfsprekend constateert Rinnooy Kan dat het draagvlak voor het wetsvoorstel verdwenen is. Hij schrijft dat partijen vraagtekens plaatsen bij de overgangsregeling, bij de term ‘regieverpleegkundige’ en bij het gegeven om variatie van verpleegkundigen vast te leggen in een wet. Volgens partijen doet het voorstel onvoldoende recht aan opgedane kennis en vaardigheden, en aan de verschillen tussen de type zorginstellingen. Ook geeft men aan dat het wetsvoorstel de problematiek in de sector (de flinke uitstroom, de krappe arbeidsmarkt en het hoog verzuim) niet oplost en mogelijk zelfs verslechtert.

Waardering ontbreekt
Rinnooy Kan wijst er in zijn brief op dat het probleem dieper ligt. De verpleegkundige beroepsgroep heeft behoefte aan verdergaande erkenning en waardering voor de geleverde prestaties. Vooral erkenning voor de uitdagende en veeleisende setting waarin verpleegkundigen functioneren. Maar ook om waardering op basis van goed werkgeverschap, met zicht op aantrekkelijke ontwikkelmogelijkheden en persoonlijke groeipaden in een omgeving waarbinnen met plezier en respect wordt samengewerkt. Daaraan valt veel te verbeteren, aldus Rinnooy Kan.

Advies
De verkenner stelt voor het wetsvoorstel te annuleren. Zijn advies luidt dat partijen gezamenlijk op zoek moeten gaan naar een nieuwe aanpak om verder te werken aan hun oorspronkelijke doel van kwaliteitsverhoging. Ze moeten komen tot een breed gedragen functiegebouw voor het verpleegkundig beroep met bijbehorend functiewaarderingssysteem. Dit moet ruimte bieden voor ieders ontwikkeling op de werkvloer, waarbij opleiding (mbo én hbo), ervaring en competenties maximaal tot hun recht komen. Een goed stelsel van opleidingen met doorlopende leerlijnen is eveneens noodzakelijk. En er moet meer aandacht zijn voor goed werkgeverschap. De overheid kan in het vervolggesprek tussen werkgevers en werknemers mogelijk zinnige steun kunnen bieden.

In gesprek
Minister Bruins neemt deze adviezen over. Vast opgelucht, want hij had al eerder aangegeven dat hij een wetsvoorstel niet een voor de hand liggende manier vindt om het functie-onderscheid te verankeren. Hij nodigt vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, V&VN en het actiecomité BIG-II op korte termijn uit voor een gesprek om te kijken hoe zij nu verder kunnen. Bruins vindt het van belang dat ze er sámen uitkomen, en dat het gesprek leidt tot een duurzame oplossing voor een wens die de beroepsgroep zelf al decennia heeft. Hij roept iedereen op constructief de schouders eronder te zetten, zodat er een aanpak komt waarin zowel werkgevers als werknemers zich kunnen vinden. Hij zal waar mogelijk daarbij een ondersteunende rol spelen.

Meer informatie
Zie de brief met de terugkoppeling van Alexander Rinnooy Kan

Zie ook artikelen op ZorgenZ:
Rinnooy Kan is bemiddelaar in kwestie wet BIG-2
Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen
Overgangsregeling voor verpleegkundigen

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *