Risicoverevening nieuwe stijl: Meer aandacht voor chronisch zieken

Risicoverevening nieuwe stijl: Meer aandacht voor chronisch zieken

Datum: 17 juni 2015

risicoverevening_zorgenzEen nieuwe risicoverevening moet een zorgverzekeraar met veel chronisch zieken meer geld gaan opleveren, terwijl de verzekeraar met veel gezonde verzekerden minder geld krijgt. Deze maatregel presenteert minister Edith Schippers (VWS) in het verlengde van haar beleidsplan ‘Kwaliteit loont’ uit februari 2015.

De middelen die zorgverzekeraars ontvangen van de overheid worden sterker afhankelijk van het aantal chronisch zieken dat een zorgverzekeraar als verzekerde heeft. Hiermee wordt het vanaf 2016 voor zorgverzekeraars meer lonend om te investeren in de beste zorg voor deze cliënten. Schippers heeft de Tweede Kamer via een brief over de maatregelen geïnformeerd. Met deze risicoverevening wordt voorafgaand aan het jaar geld verdeeld over zorgverzekeraars op basis van de verwachte kosten van hun verzekerden.

Zorg voor chronisch zieken loont
Zorgverzekeraars zullen volgens de Kamerbrief van VWS in 2016 met de nieuwe maatregelen voor bijna 350 duizend extra chronisch zieken een hogere bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is gelijk aan de verwachte kosten van die verzekerden. In totaal komt het aantal verzekerden waarvoor verzekeraars een relatief hoge vergoeding krijgen op ruim 4 miljoen. Als illustratie wordt genoemd: voor een oudere met meerdere chronische aandoeningen krijgt een verzekeraar een bijdrage van bijna 20 duizend euro, terwijl de bijdrage voor een jonge en gezonde hoogopgeleide slechts enkele honderden euro’s is. Zo loont het voor zorgverzekeraars meer om zich te richten op chronisch zieken in plaats van jonge en gezonde mensen.

Afspraken over betere zorg
Het is volgens de minister nu aan de zorgverzekeraars om zich meer te richten op chronisch zieken en kwetsbare groepen die veel zorg nodig hebben. Zij kunnen dat doen door bij de inkoop van zorg meer rekening te houden met de behoeften van chronisch zieken en betere afspraken met zorgaanbieders te maken over kwalitatief goede en beter afgestemde zorg voor deze groepen. Betere kwaliteit, bijvoorbeeld vroegtijdiger behandelen en minder nabehandelingen, kan leiden tot lagere kosten. Dat voordeel kunnen verzekeraars teruggeven aan premiebetalers. In de toekomst kunnen zorgverzekeraars verder nog speciale polissen en/of vermindering van het eigen risico bij aangewezen aanbod gaan aanbieden.

Documenten van VWS
Deze aanzienlijke aanpassing van de risicoverevening is onder andere gebaseerd op ‘Resultaten onderzoek naar risicoverevening’, dat hier te downloaden is. De minister licht haar plannen toe in haar 27 pagina’s tellende ‘Kamerbrief over risicoverevening 2016’, die ook hier te downloaden is. Haar eigen samenvatting in deze Kamerbrief is echter al hier te lezen.
1.1 Samenvatting
De hoofdboodschap van deze brief is als volgt:
• Verbetering van de risicoverevening is van groot belang. Traditioneel is een goede risicoverevening essentieel voor het bevorderen van een gelijk speelveld tussen verzekeraars gegeven de acceptatieplicht van verzekeraars en het verbod op premiedifferentiatie. Daarenboven hecht ik sterk aan een verbetering van de risicoverevening, opdat verzekeraars meer geprikkeld worden om zich te richten op goede en doelmatige zorginkoop voor mensen die veel gebruik maken van zorg. Voorts is verbetering van de risicoverevening van belang om de ex post compensaties op verantwoorde wijze af te kunnen bouwen. Dit vloeit voort uit het kabinetsvoornemen om de Zorgverzekeringswet per 2017 volledig risicodragend uit te laten voeren door zorgverzekeraars.
• Afgelopen maanden is er een ambitieus onderzoeksprogramma uitgevoerd. Resultaat hiervan is dat een groot aantal verbeteringen kan worden doorgevoerd in de risicovereveningsmodellen voor 2016. Het gaat daarbij ten eerste om verbetering van de bestaande vereveningskenmerken; farmaciekostengroepen, diagnosekostengroepen, aard van het inkomen, sociaaleconomische status, personen per adres en generieke somatische morbiditeit. Ten tweede gaat het om de introductie van nieuwe vereveningskenmerken; kenmerken gebaseerd op het gebruik van fysiotherapie, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en intramurale GGZ in het voorgaande jaar.
• Voor de somatische zorg en de wijkverpleging is in mei al een verbeterd model voor een eerste keer doorgerekend, waardoor ik in deze brief alvast de eerste resultaten kan presenteren. Met de voorgenomen verbeteringen die ik beoog door te voeren:
…..worden bijna 350 duizend extra (chronisch) zieken geïdentificeerd waarvoor verzekeraars een relatief hoge vereveningsbijdrage gaan ontvangen. Daarmee komt het aantal verzekerden met voorspelbaar hoge kosten dat met de risicoverevening wordt geïdentificeerd op ruim vier miljoen.
…..zijn gebruikers van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en fysiotherapie in het voorgaande jaar niet meer voorspelbaar verliesgevend. De ondercompensatie van ruim vijfduizend euro bij gebruikers van wijkverpleging in het voorgaande jaar, de ondercompensatie van ruim vijfduizend euro bij gebruikers van geriatrische revalidatiezorg in het voorgaande jaar en de ondercompensatie van bijna 1300 euro bij gebruikers van fysiotherapie in het voorgaande jaar verdwijnt.
…..neemt de herverdeling bij verzekeraars van gezond naar ongezond toe van 5,2 miljard in 2006 naar 13,8 miljard in 2016, oftewel van 26% naar 36% van de kosten.
• Al met al ben ik verheugd met de verbeteringen die ik per 2016 naar alle waarschijnlijkheid kan doorvoeren in de ex ante risicoverevening. Hierdoor wordt het voor verzekeraars meer lonend om zich op kwetsbare groepen verzekerden te richten die veel zorg gebruiken. Het is nu aan verzekeraars om zich meer te richten op chronisch zieken en andere kwetsbare groepen die veel zorg nodig hebben. Zij kunnen dat doen door bij de inkoop van zorg meer rekening te houden met de behoeften van chronisch zieken en betere afspraken met zorgaanbieders te maken over kwalitatief goede en beter afgestemde zorg voor deze groepen. Betere kwaliteit, bijvoorbeeld vroegtijdiger behandelen en minder nabehandelingen, kan leiden tot lagere kosten. Dat voordeel kunnen verzekeraars teruggeven aan premiebetalers. In de toekomst kunnen zorgverzekeraars verder nog speciale polissen en/of vermindering van het eigen risico bij aangewezen aanbod gaan aanbieden.
• In de zomer van 2015 worden de voorgenomen modellen integraal doorgerekend op basis van de meest recente en representatief gemaakte cijfers. Na de zomer vindt op basis hiervan de definitieve besluitvorming plaats over de ex ante modellen die per 2016 gehanteerd zullen worden. Ook vindt dan de besluitvorming plaats over de mate van risicodragendheid van verzekeraars in 2016. Uiteraard informeer ik u per brief over de uitkomsten. Tot zover de samenvatting uit de Kamerbrief van VWS over een nieuwe risicoverevening.

(Foto: Raw Pixel/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *