Positieve gezondheid in Noordelijke Maasvallei

Positieve gezondheid in Noordelijke Maasvallei

Datum: 4 augustus 2015

positieve_gezondheid_in_noordelijke_maasvallei_zorgenzHoe krijgt het concept Positieve gezondheid regionaal handen en voeten? Het proces van het traject dat is afgelegd door het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei, is nu beschreven. Deze ervaringen kunnen dienen als voorbeeld en inspiratie voor betrokkenen uit de regio, alsmede voor andere regio’s die aan de slag willen gaan met Positieve gezondheid.

Het Netwerk Positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei wil positieve gezondheid een centrale rol in de regio geven. De vele deelnemers van het netwerk, waaronder de ROS Robuust, houden zich vanuit hun expertise bezig met positieve gezondheid. Machteld Huber en Inge Boers van het Louis Bolk Instituut in Driebergen maakten een beschrijving van het proces. Van deze publicatie is de volgende samenvatting gemaakt.

Een grote impact
Het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei is eind 2013 enthousiast van start gegaan om te gaan werken met het concept Positieve Gezondheid. Zij realiseerde zich dat het centraal stellen van Positieve Gezondheid een grote impact kan hebben op professionals en burgers, maar ook op de organisatie en financiering van gezondheidszorg en welzijn. De hoofddoelstelling van dit VIMP-project (Verspreidings- en Implementatie Impuls van ZonMw) bestaat uit het beschrijven van het proces dat het Netwerk Positieve gezondheid heeft doorlopen, om tot een regionaal implementatieplan te komen, zodanig dat ook andere regio’s hiervan kunnen profiteren.

Cultuuromslag maken
Hiermee wordt in kaart gebracht wat er nodig is binnen de regionale organisaties om de noodzakelijke cultuuromslag te maken, welke keuzes er worden gemaakt, hoe stappen worden gezet, welke hobbels en weerstanden men tegenkomt en wat daarvoor goede oplossingen zijn. Er werd een kwalitatieve studie verricht met vragenlijsten en semigestructureerde interviews onder alle leden van het Netwerk Positieve gezondheid. Het proces kenmerkte zich door eerst te dromen en elkaar te vinden in een gemeenschappelijke visie, om daarna in kleine sub werkgroepen concrete stappen te zetten richting een gezamenlijk implementatieplan.

Inzicht in hobbels en weerstanden
Het ontwikkelen en creëren van het regionale implementatieplan werd gezien als een essentiële concrete stap. Hiertoe is tijdens de onderzoeksperiode een eerste aanzet gemaakt. Er zijn onder andere stappen ondernomen om een eenduidige positionering en communicatie over Positieve Gezondheid tussen burgers en professionals te bewerkstelligen. Het inzichtelijk maken van de mogelijke hobbels en weerstanden, en daaruit volgend de discussiepunten en mogelijke oplossingen hiervoor, vanuit de ervaringen van het Netwerk, kunnen leiden tot sterkere samenwerking tussen de organisaties en een concrete vertaling van het concept Positieve gezondheid naar de dagelijkse praktijk.

Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten?: Procesbeschrijving van het traject dat wordt afgelegd door het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei is een brochure van 67 pagina’s en is hier te downloaden.

machteld_huber_zorgenzEerder op Zorgenz: de presentatie van Machteld Huber voor wijkverpleegkundigen in Rotterdam. Ga naar Positieve gezondheid verovert de zorg.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *