“Geef ons meer onafhankelijke wijkverpleegkundigen”

“Geef ons meer onafhankelijke wijkverpleegkundigen”

Datum: 6 juli 2016

hedwig_vos_zorgenzHuisartsen willen graag de samenwerking met wijkverpleegkundigen verder uitbouwen. Zij hebben er een onafhankelijk ‘maatje’ bij in de wijk die huisartsen kunnen vertrouwen en waarop ze kunnen bouwen. Zorg daarom voor meer budget en een of andere vorm van representatiebekostiging per gebied door zorgverzekeraars. Dat schrijft huisarts Hedwig Vos, voorzitter van de Huisartsen Kring Haaglanden, in een brief aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer.

“In eerdere jaren zijn miljoenen toegezegd voor uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen. Deze zijn als het ware ‘verdampt’, terwijl een sterke eerste lijn deze heel hard nodig heeft,” aldus Hedwig Vos in de brief. Ze pleit ook voor meer onafhankelijke wijkverpleegkundigen. “Versnippering van deze functie over meerdere zorgaanbieders heeft duidelijk niet onze voorkeur. Het is onmogelijk om als huisartsenpraktijk met alle thuiszorgaanbieders op deze manier samen te werken. Samenwerking tussen huisarts en onafhankelijke wijkverpleging kan wat ons betreft met één zorgaanbieder per wijk of praktijk.” Bijkomend voordeel is volgens Vos dat onafhankelijke wijkverpleegkundigen geen productieprikkel ervaren en ruimte voelen voor activiteiten als zorg voor zorgmijders, groepsvoorlichting en overleg met of in sociale wijkteams.

Meerwaarde van wijkverpleegkundigen Plicare
In de brief vraagt Hedwig Vos aandacht voor de door de huisartsen ervaren meerwaarde van de wijkverpleegkundige S1 taken door Plicare. Dit is een coöperatie van wijkverpleegkundigen en een aantal zorgaanbieders, waar ZorgenZ eerder over gepubliceerd heeft. In de brief benadrukt Vos dat verdere versterking van de samenwerking met de wijkverpleegkundige cruciaal is, zodat de huisarts de belangrijke rol kan blijven vervullen als regisseur. Zeker nu substitutie vanuit verpleeghuis, GGZ en ziekenhuis in volle gang is en een toenemende druk op de huisartsenpraktijk legt door de toename van steeds meer en complexere zorgvragen.

Wijkverpleegkundige ontlast huisarts
Veel taken van de wijkverpleegkundige zijn erop gericht de huisarts te ontlasten. De wijkverpleegkundige met S1 taken legt huisbezoeken af op verzoek van de huisarts bij een niet-pluisgevoel of heeft regeltaken bij het inzetten van zorg, evaluatie en mogelijk ondersteuning van crisisplaatsingen waar nog geen wijkverpleging bij betrokken is. De wijkverpleegkundige legt huisbezoeken af bij kwetsbare ouderen na ontslag uit het ziekenhuis of bij thuiskomst na revalidatie. Ze doet of organiseert interventies om terugval te voorkomen. Een andere taak is patiënten bezoeken die een groot beroep doen op de huisarts. Ze brengt in kaart welke niet-medische factoren een rol spelen.

Focus op voorlichting nodig
Kortom: de huisarts heeft een ‘maatje’ in de wijk waarop hij kan bouwen en die hij kan vertrouwen, met kennis over het sociale domein en intra- en extramurale zorg. Vos noemt in de brief een aantal voorbeelden: er vindt terugkoppeling plaats aan de huisarts over huisbezoeken vanwege signalen op basis van casefinding. De wijkverpleegkundige heeft veel kennis over de sociale kaart en kan groepsvoorlichting organiseren over bijvoorbeeld medicatieveiligheid, valpreventie, ouderdomsklachten en langer thuis wonen.
Vooral in wijken met lage SES en veel gezondheidsachterstand met complexe sociale problematiek is een wijkverpleegkundige nodig die zich richt op voorlichting, stelt Vos. “De praktijk wijst uit dat een combinatie van preventieve wijktaken en verpleegkundige handelingen, de handelingen gericht op de individuele patiënt, veelal de hoogste prioriteit krijgen. In wijken met achterstandsproblematiek is een expliciete taak weggelegd voor een zelfstandig werkende wijkverpleegkundige gericht op preventie en netwerken.”

Belang van wijkscan en helicopterview praktijk
Vos breekt een lans voor de onafhankelijke wijkverpleegkundigen van Plicare die ervoor kunnen zorgen dat mensen verantwoord in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Huisartsen kennen niet alle lokale mogelijkheden en het is voor hen ook niet te doen om door de omvang en dynamiek van dat speelveld alle ontwikkelingen te volgen.
De wijkverpleegkundige maakt een wijkanalyse en een helicopterview van de huisartsenpraktijk. Dat helpt huisartsen om prioriteiten te stellen en knelpunten te bespreken met de gemeente. Overigens krijgen de huisartsen de overlegtijd daarvoor niet vergoed, meldt Hedwig Vos.

(Foto: Studio Oostrum)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *