Aparte subsidie voor specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn

Aparte subsidie voor specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn

Datum: 24 december 2014

ouderenzorg_zorgenzINTEGRALE ZORG VOOR OUDEREN – Staatssecretaris Martin van Rijn heeft een aparte subsidieregeling gemaakt voor extramurale behandeling van kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Daarmee is de inzet van de specialist ouderengeneeskunde bij cliënten die thuis wonen gegarandeerd.

Van Rijn komt hiermee een belofte na die hij deed bij de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige Zorg (Wlz) in het parlement. Hij schets in zijn kamerbrief hoe hij graag de samenwerking en taakdelegatie tussen professionals bij integrale zorg voor ouderen in de eerste lijn ziet.

Inzet professionals in samenhang bezien
“Met de veranderingen in de zorg zullen meer ouderen die thuis wonen een beroep doen op eerstelijnszorg. Het is van groot belang dat deze mensen met hun zorg- vragen in de eerste lijn terecht kunnen, dicht bij huis, en zo veel mogelijk wordt voorkomen dat zij onnodig zwaardere zorg, zoals in het ziekenhuis, nodig hebben. Daarin hebben verschillende professionals een rol, waaronder de huisarts, de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige, de specialist ouderengeneeskunde. De inzet van deze professionals moet in samenhang worden bezien, ieder moet doen waar hij of zij de meest aangewezen professional voor is. Waar de praktijk- ondersteuner of wijkverpleegkundige bijvoorbeeld mensen kan helpen, houdt de huisarts de handen vrij voor andere patiënten. Waar de huisarts specialistische kennis nodig heeft, bijvoorbeeld als het gaat om kwetsbare ouderen, kan de specialist ouderengeneeskunde inspringen. De huisarts of een medisch specialist moet voor de zorg aan ouderen met comorbiditeit en complexe problemen de expertise kunnen inschakelen van een specialist ouderengeneeskunde.”

Aansluiten op de lokale situatie
Hij noemt een aantal goede pilots in het land die hiermee aan de slag zijn, zoals in Velp, Hengelo, Eindhoven en omstreken en in Utrecht. “Daar worden afspraken gemaakt die aansluiten op de lokale situatie. Als onderdeel van de uitwerking van de bestuurlijke afspraken in de eerste lijn, werken aanbieders en verzekeraars op dit moment aan een plan om een generiek zorgprogramma voor kwetsbare ouderen te ontwikkelen, dat landelijk gebruikt kan worden.”

Voor cliënten die thuis wonen
De inzet van de specialist ouderengeneeskunde is mogelijk voor mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie, als ook voor mensen die thuis wonen met behulp van zorg uit de Zvw en/of ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Bij cliënten die thuis wonen met een Wlz-indicatie kunnen huisartsen specialisten ouderengeneeskunde bij de behandeling van een cliënt betrekken vanuit het zorgprofiel/ZZP van de cliënt. Het betrekken van een specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie met behulp van zorg uit de Zvw en/of ondersteuning vanuit de Wmo 2015, maakt Van Rijn nu mogelijk via de subsidieregeling extramurale behandeling. “Dit is gelijk aan zoals het nu is geregeld binnen de AWBZ. Deze behandeling die nu onder de subsidieregeling valt, zal op termijn worden ondergebracht bij de Zvw.”

Is aparte aanspraak nodig?
Wat de toekomst aangaat, komt volgens de staatssecretaris de vraag aan de orde of een aparte aanspraak onder de Zvw noodzakelijk is om deze zorg te kunnen leveren. “Via een advies- en consultatietraject zullen partijen onderling helder moeten kunnen aangeven wat de taakverdeling is bij zorg aan kwetsbare ouderen tussen de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts, de praktijk ondersteuner ouderenzorg en de wijkverpleegkundige. Tot die tijd is de betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde geborgd via de subsidieregeling extramurale behandeling.”

(Foto: Wave Break Media/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *