Tweehonderdste PaTz-groep van start

Tweehonderdste PaTz-groep van start

Datum: 31 juli 2019

palliatieve_thuiszorg_zorgenzDe meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en aldaar overlijden. Dat vereist een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Dit gegeven was in 2010 de aanleiding tot de oprichting van de eerste Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-groep. Een succesvolle formule, zo bleek. Onlangs is in Rotterdam de 200ste PaTz-groep van start gegaan. 

In een PaTz-groep komen huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar om palliatieve patiënten te bespreken, waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar overlijden. Dan vindt onder andere casuïstiekbespreking en deskundigheidsbevordering plaats, onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg. Ook wordt de verleende zorg geëvalueerd. Overdracht van bevindingen, behandelingen en beleid vindt plaats via een zorgregister.

Complexe zorg
“Zorg in de laatste levensfase is vaak complex en kan emotioneel beladen zijn”, vertelt huisarts Bart Schweitzer, een van de grondleggers van PaTz. “In PaTz-groepen zijn de lijnen kort. Professionals kennen en ondersteunen elkaar. Ze vinden elkaar op inhoud, in het streven om tijdig te anticiperen op de wensen, problemen en zorgbehoeften in de palliatieve fase.”

Inspiratiebijeenkomsten PaTz op de Plaats
“Vanuit het ZonMw Palliantie project “Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting” worden in het land inspiratiebijeenkomsten ’PaTz op de Plaats’ georganiseerd. Op deze wijze samenkomen met uitwisseling van kennis en ervaringen, draagt bij aan verdieping en professionalisering van de deelnemers aan de PaTz-groepen.

Evaluatie
Het expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc evalueert het functioneren van de PaTz-groepen. De eerste resultaten zijn samengebracht in de PaTz-monitor 2017 met de bijbehorende factsheet. De deelnemende zorgverleners ervaren de meerwaarde van het werken in een PaTz-groep. Daarbij is het zo dat naarmate de groep langer draait, de meerwaarde toeneemt. De opzet van de structuur, de kennismaking en het opbouwen van vertrouwen kost even tijd. Als dat eenmaal is gebeurd, komt PaTz nog beter tot zijn recht. Uit de evaluatie komt ook naar voren dat er geregeld andere disciplines aansluiten, zoals een apotheker, geestelijke verzorger, coördinator VPTZ of fysiotherapeut.

Meer oog voor spirituele zorgaspecten
Bart Schweitzer: “Door de enorme versnippering van de thuiszorg is het nu voor veel PaTz-groepen een zoektocht met wie en welke instelling samen te werken. Wat zou het mooi zijn als we minder versnippering realiseren binnen de thuiszorg. Daarnaast hebben we binnen palliatieve zorg ook steeds meer oog voor de meer spirituele zorgaspecten. Hierin willen we vanuit PaTz de komende jaren een kennis- en kwaliteitsslag maken.”

PaTz Portal
Het zorgregister is doorontwikkeld tot het PaTz Portal: een beveiligde web-based applicatie voor de PaTz-deelnemers. De PaTz-groepen plaatsen hier hun verslagen, tips en patiënteninformatie. Naast het faciliteren van de PaTz-bijeenkomsten ondersteunt het PaTz Portal ook kwaliteitsverbetering in netwerkverband. Knelpunten of onderwijsbehoeften die tijdens de PaTz-bespreking worden gesignaleerd, kunnen worden genoteerd in de PaTz Portal en door de netwerkcoördinator worden ingezien. Dit kan dienen als uitgangspunt om beleid te verdiepen en samenwerkingsafspraken te maken in de groepen respectievelijk het palliatieve netwerk.

Ook een PaTz-groep starten?
Het werken in een PaTz-groep verbetert sterk de samenwerking in de palliatieve zorg, leidt tot betere zorg, tot betere continuïteit en het maakt het identificeren van patiënten met palliatieve zorgbehoeften eenvoudiger. Voldoende reden om zelf te overwegen een PaTz-groep te starten. Dit biedt echt meerwaarde voor die zo belangrijke palliatieve zorg thuis in de laatste levensfase. Kijk voor alle informatie op www.patz.nu

Deze tekst is een samenvatting van een interview met Bart Schweitzer. Lees hier het volledige artikel.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *