Splitst zorgverzekeraar de wijkverpleging?

Splitst zorgverzekeraar de wijkverpleging?

Datum: 27 augustus 2014

splitsing_taken_wijkverpleging_zorgenzZORGINKOOP – De afgelopen week waren er veel berichten in de pers en via sociale media dat het werk van de wijkverpleging in segmenten wordt ingekocht door zorgverzekeraars. Het signaleren, de zorgverlening alsmede de ondersteuning via de Wmo dreigen door het inkoopbeleid door verschillende personen uitgevoerd te gaan worden. Terwijl de wijkverpleegster de spil in de wijk moet kunnen zijn.

Het Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) heeft hierover vandaag vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn. De vragen vatten de problematiek goed samen. Vooruitlopend op de beantwoording door VWS citeren we hier uit het Kamerstuk een aantal vragen.

– Was het niet de oorspronkelijke bedoeling dat de wijkverpleegkundige de spil in de wijk moet kunnen zijn, naar eigen inzicht kan handelen en de benodigde zorg kan verlenen aan zorgbehoevende mensen?

– Hoe verhoudt dit nieuwe inkoopbeleid van de zorgverzekeraars zich met uw streven dat de wijkverpleegkundige niet alleen zorg verleent, maar zich ook bezighoudt met zelfredzaamheid en verbindingen met het sociale domein?

– Erkent u dat bij aparte inkoop van segment 1 (signaleren) en segment 2 (zorgverlening) deze werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid door twee verschillende personen zullen worden gedaan? Vindt u het wenselijk dat er onnodig meerdere mensen over de vloer komen bij kwetsbare mensen thuis?

– Vindt u dat hier sprake is van de door u gewenste ‘cliëntgerichte benadering’ als zorgbehoevende mensen verschillende zorgverleners over de vloer krijgen voor signaleren, voor zorgverlening via de zorgverzekeraar, maar ook via de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning?

– Hoeveel zal de bureaucratische last toenemen als het signaleren van zorgbehoefte, en het daadwerkelijk verlenen van zorg, in handen van verschillende personen en/of zorgorganisaties komen?

– Vindt  u het logisch dat de taken signaleren en ondersteunen, en daadwerkelijke zorgverlening, uit elkaar getrokken worden? Ligt dit in lijn met uw wens af te stappen van productdenken en –registratie?

– Was het idee dat de verschillende segmenten waaruit het werk van de wijkverpleegkundige is opgebouwd niet juist dat deze door één persoon uitgevoerd zou worden?

– Is het niet beter de verschillende segmenten te gebruiken als richtlijn voor de werkzaamheden, en de verantwoording daarvan, in plaats van een structuur om de zorg in te kopen?

– Bent u bereid de zorgverzekeraars terug te fluiten wanneer zij de wijkverpleegkundige taken zo inkopen dat deze niet door één persoon kunnen worden uitgevoerd?

– Erkent u dat de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet te snel wordt ingevoerd, waardoor zorgverzekeraars fouten maken bij hun inkoopbeleid? Zo neen, hoe noemt u het opsplitsen van de wijkverpleging dan wel? Zo ja, bent u bereid de overheveling te staken?

(Foto: Gil S./Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *