Bekostiging wijkverpleging: drie lagen

Bekostiging wijkverpleging: drie lagen

Datum: 20 mei 2014

straatbeeld_nederland_zorgenz2015 IS EEN OVERGANGSJAAR – De bekostiging van de wijkverpleging wordt uitgewerkt in drie lagen c.q. segmenten. Daarbij krijgt de wijkverpleegkundige veel vrijheid om de zorg zelf in te richten. Net als de huisarts komt de wijkverpleging niet onder het eigen risico te vallen.

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS benadrukken in hun brief aan de Tweede Kamer over de nieuwe bekostiging dat de wijkverpleegkundige een brede rol als zorgverlener krijgt toebedeeld. ‘De wijkverpleegkundige vormt een zichtbare schakel tussen zorg en welzijn en zal hierbij een eigenstandige positie innemen naast de huisarts.’ En verderop: ‘Wijkverpleegkundigen kunnen verpleegkundige taken combineren met taken op het sociaal gebied, zoals het verbeteren van de samenhang tussen preventie, zorg, welzijn en wonen. Er zal voldoende ruimte zijn om bij het bepalen van de zorgvraag van de cliënt de zelfredzaamheid en de sociale omgeving te betrekken.’

Voorts wijzen de bewindslieden er nog op dat de wijkverpleegkundige kan reageren op signalen van individuele verzekerden en ‘achter de voordeur’ kan komen. Voor het nieuwe model van bekostiging van deze vrije positie van de zorgverlener is vooral gekeken naar de toekomstige huisartsenbekostiging en de samenwerking met de gemeente. Zodat de zorg als een samenhangend pakket wordt georganiseerd en geleverd binnen de Zorgverzekeringwet. De huisarts en de wijkverpleegkundige vormen samen een belangrijke, makkelijk toegankelijke voorziening in de buurt en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle patiënten.

In het eerste segment wordt het mogelijk gemaakt voor de wijkverpleegkundige om via een vast bedrag, de zogenaamde populatiebekostiging, deel te nemen aan sociale wijkteams die kunnen signaleren of er mensen in de wijk zijn die hulp nodig hebben. Het grootste deel van de bekostiging zal gaan om de betaling van de verpleegkundige en verzorgende handelingen. Het gaat hierbij in dit tweede segment niet om tot in detail geregelde handelingen, maar de wijkverpleegkundige mag per patiënt zelf bepalen welke zorg geleverd moet worden. Hiervoor wordt een beperkt aantal zorgcategorieën benoemd waarbinnen de zorgaanbieder een vast bedrag ontvangt en dit naar eigen inzicht kan besteden.

In segment twee vormt de uitvoering van het zorgplan en niet de daadwerkelijk geleverde uren het uitgangspunt voor de verantwoording. In de derde laag zal er ruimte zijn voor het belonen van uitkomsten, zoals gezondheidswinst voor de patiënt of patiënttevredenheid. Dit bekostigingsmodel zal vanaf 1 januari 2016 in zijn geheel gelden. In 2015 zal gebruik worden gemaakt van een overgangsmodel zodat verzekeraars en aanbieders kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Voor de hele aanspraak wijkverpleging is straks € 3,1 mld beschikbaar; in 2015 kan in het eerste segment € 40 mln worden benut om een impuls te geven aan de samenwerking in de wijk.

De wijkverpleging zal vanaf 1 januari 2015 deel uitmaken van het basispakket, maar komt niet onder het eigen risico te vallen. Mocht blijken dat de uitgaven aan de wijkverpleging niet binnen de afgesproken kaders blijven, dan heeft de minister de mogelijkheid om het macrobeheersingsinstrument (MBI) in te zetten. Als het MBI moet worden ingezet, zullen ook andere maatregelen worden genomen zoals het alsnog invoeren van een eigen risico of eigen betalingen.

De volledige Kamerbrief over Bekostiging Wijkverpleging is hier te downloaden.

(Foto: Nierfy/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *