Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Datum: 13 juni 2019

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft onlangs namens de 11 bij de spoedzorgketen betrokken partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut. Er zijn twee normen zijn waarover de partijen geen overeenstemming hebben bereikt: de expertise van de arts op de SEH en de geriatrische expertise op de SEH. Daarom kan het Zorginstituut het kwaliteitskader nog niet inschrijven in het Register en het Zorginstituut zal daarom haar wettelijke bevoegdheid gebruiken om doorzettingsmacht in te zetten om de twee normen nader in te vullen en definitief vast te stellen.

Aan de totstandkoming van het kwaliteitskader is een uitgebreid regionaal traject voorafgegaan. Op basis van diverse ingangsklachten is samen met direct betrokken zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers, het pad van burgers met een acute zorgvraag door de spoedzorgketen als uitgangspunt genomen.

Normen en aanbevelingen voor betere zorg
In het algemeen is de acute zorg in Nederland goed geregeld. Maar de kwaliteit van de spoedzorg kan nog beter. Bijvoorbeeld door een betere informatieoverdracht in de keten en een adequate opvang van complexe patiënten.
Het nu ontwikkelde kwaliteitskader beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Het bevat circa honderd bestaande en nieuwe normen en aanbevelingen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen: melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling, coördinatie en uitstroom. Er zijn 22 regionale bijeenkomsten bijeenkomsten geweest met direct betrokkenen om het het kwaliteitskader en het daarbij horende implementatie- en onderhoudsplan te formuleren.

De partijen zijn het eens over de knelpunten die goede kwaliteit van spoedzorg in de weg staan. Ook zijn ze het eens over de belangrijkste uitgangspunten en ambities:

  • Het perspectief van de patiënt staat voorop;
  • Een patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht komen: dichtbij huis als het kan, maar verder weg als dat beter is voor de patiënt;
  • De organisatie van de spoedzorg volgt uit dat wat nodig is om de patiënt goede zorg te bieden.

Expertise op de SEH
De Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsorganisatie V&VN hebben niet ingestemd met twee normen. Het gaat om de norm inzake expertise van de arts op de SEH. De FMS kan zich als enige partij niet vinden in een norm uitgedrukt in ervaringsjaren en wil alleen competenties genormeerd zien. En het betreft de norm inzake geriatrische expertise op de SEH. De FMS heeft steeds gepleit voor geriatrische expertise op het niveau van een medisch specialist in plaats van een verpleegkundig specialist. Begin dit jaar heeft V&VN zich bij het standpunt van de FMS aangesloten.

Lees het artikel op ZorgenZ: Eisen spoedzorg ouderen zijn te hoog

Vervolg
Het Zorginstituut heeft aan de Kwaliteitsraad gevraagd om te onderzoeken op welke wijze deze normen geformuleerd moeten worden en vervolgens de twee normen vast te stellen, zodat het Kwaliteitskader alsnog kan worden ingeschreven in het Register.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *