Zorgen om morgen: een somber toekomstbeeld

Zorgen om morgen: een somber toekomstbeeld

Datum: 19 december 2019

Aan het eind van het jaar komt het CPB met een somber toekomstperspectief. De overheidsuitgaven stijgen in de toekomst meer dan de overheidsinkomsten. Dit komt vooral door de vergrijzing van de bevolking: het aantal gepensioneerden stijgt, terwijl de beroepsbevolking maar beperkt toeneemt. Gepensioneerden ontvangen een AOW-uitkering. Bovendien gebruiken ouderen gemiddeld meer zorg. Tegelijk stijgen de inkomsten uit belastingen minder hard door de beperkte toename van het aantal werkenden. Zonder ingrijpende maatregelen kunnen onze kinderen en kleinkinderen niet van dezelfde overheidsvoorzieningen profiteren.

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de ‘Zorgen om morgen’, een studie naar de gevolgen van de vergrijzing.

Intergenerationele herverdeling
In 2025 zal er een jaarlijks tekort zijn van 16 miljard euro die daarna nog verder toeneemt. Dat vereist dus een beleidsmatige aanpak. Ofwel: verlaging van de overheidsuitgaven of verhoging van de belastingen. Gebeurt dat niet, dan kunnen toekomstige generaties niet van dezelfde overheidsvoorzieningen profiteren als de huidige generaties. Dit betekent dat er zonder aanvullend beleid sprake is van intergenerationele herverdeling.

Veranderde bevolkingssamenstelling
De vergrijzing laat zich meer en meer voelen. Een stijgende levensverwachting en minder geboortes leiden tot een veranderende samenstelling van de bevolking. De overheidsfinanciën zijn gevoelig voor de vergrijzende bevolking. In verhouding daalt het aantal werkenden. De grijze druk loopt al decennia op met een sterke versnelling over de periode 2010-2040. Vooral de uitgaven aan zorg en AOW-uitkeringen nemen sterk toe. Verhoging van de AOW-leeftijd zorgt voor een iets betere verhouding AOW-gerechtigden / werkenden. Echter: dat verloopt minder snel de politiek eerder had vastgesteld. Tegelijk heeft de verhoging al wel geleid tot een veel groter aantal werkende ouderen. Dit werkt positief uit voor de overheidsfinanciën.

Zorguitgaven
De oudere bevolking leidt tot hogere zorguitgaven, met meer ziekenhuisopnames, een groter beroep op thuiszorg en de kans op opname in een verpleeghuis. De stijging van de zorguitgaven wordt enigszins getemperd doordat een deel van de hogere levensverwachting in relatief goede gezondheid wordt doorgebracht. Desondanks: de toename van het aantal ouderen en de stijging van de levensverwachting zorgt ervoor dat de gemiddelde zorgkosten per persoon toenemen.

Kortom: het is een somber maar wel reëel toekomstbeeld waarmee het CPB komt in haar rapport. De grote vraag zal zijn hoe de niet te vermijden pijn moet worden verdeeld.

Meer informatie
CPB-Vergrijzingsstudie: Zorgen om morgen
De visuele samenvatting
De infographic van deze studie
De video over de uitkomsten van de studie

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Vergrijzing leidt tot financieel mindere tijden

(Foto: Pixabay)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *