“Zenderen bij ROSET, dat is samen veranderen”

“Zenderen bij ROSET, dat is samen veranderen”

Datum: 18 november 2015

toby_van_der_ploeg_zorgenzDOKTER DEEN AVANT LA LETTRE – Na interviews met bestuurders van grote ROS’en komt ZorgenZ met een serie gesprekken met directeuren van ROS’en van kleinere omvang. Te beginnen met Toby van der Ploeg, directeur ROSET in Twente.

“Dat klein valt nogal mee”, sputtert Van der Ploeg mild tegen. “Twente heeft 625.000 inwoners. Dat is nog altijd meer dan de provincie Groningen.” Hij wijst op de historische en culturele eenheid van Twente. “Dat is bijzonder, Twente is echt een eigenstandig deel van Nederland. Het is een duidelijk afgebakende regio, er zijn geen discussies over de grenzen. Met 14 Twentse gemeenten, waaronder drie grote steden: Hengelo, Almelo en Enschede. Er is dus veel diversiteit in dit compacte gebied, zowel stadsgebieden inclusief achterstandwijken als landelijke gebieden met andere vragen. Dat maakt het werk van onze ROS ROSET zo interessant.”

Verbinding en verbreding
Van der Ploeg ziet een duidelijke verschuiving in de inzet van zijn organisatie. “In het begin hadden we een breed facilitair aanbod, zoals werkgeverschap en dergelijke. Dat kunnen huisartsenorganisaties inmiddels prima zelf doen. Twee jaar geleden heeft de huisartsenkring ons gevraagd hen te helpen bij een aantal specifieke onderwerpen om de zorg toekomstbestendig te maken, namelijk voor de basis-ggz, ouderenzorg, samenwerking met de Twentse ziekenhuizen en de verbinding met gemeenten. Aandachtspunten die de beroepsgroepen en veelal ook de eerste lijn overstijgen. Juist in die verbinding en verbreding zit onze kennis en kracht.”

Zenderen
Hij memoreert aan de eerste werkconferentie in het dorp Zenderen, georganiseerd door de regionale huisartsen. “Dat was in feite de start van een nieuwe episode voor ROSET. Onlangs vond ‘Zenderen 3’ plaats, met net zo veel energie en enthousiasme.” Glimlachend: “Zenderen is inmiddels een begrip en staat voor het overleg over de herinrichting van het Twentse zorglandschap. Zenderen is zelfs een werkwoord geworden, met de betekenis van ‘samen veranderen’. Bij deze netwerkbijeenkomsten zijn alle relevante partijen aanwezig, dus ook de zorgverzekeraar en de gemeenten. Daardoor worden er makkelijker contacten gelegd en weet men elkaar te vinden. ROSET verzorgt intussen voor een aantal projecten de projectleiding.

De route naar de praktijk
Hij concludeert: “Voor ROSET betekent het veel meer projectmanagement en ben je vooral bezig met het proces dat zich over alle lijnen heen voltrekt. Een voorbeeld is de vroegdiagnostiek dementie. De huisartsen hebben dit bij Zenderen als onderwerp ingebracht en we hebben het opgepakt. Eerst met alle eerstelijns deskundigen op dit gebied, vervolgens hebben we het verbreed naar andere aanbieders, waaronder de verpleeghuizen en ziekenhuizen. Hoe kun je de diagnostiek dementie goed op elkaar afstemmen? Dat heeft geleid tot een zogeheten flowchart, die heel inzichtelijk aantoont wie wat wanneer doet op het gebied van diagnostiek dementie. Binnenkort bieden we de huisartsenpraktijken scholing aan voor de invoering van dit product. Want uiteindelijk gaat het niet om het traject of proces, maar altijd om de implementatie in de praktijk. Er zijn al 130 aanmeldingen voor die scholing en dat laat wel zien dat er behoefte aan is.”

Geboortezorg op de juiste plaats
Als tweede voorbeeld noemt Van der Ploeg de verloskunde. “In Twente werkten de drie ziekenhuizen en drie verloskundige kringen veelal afzonderlijk van elkaar. Inmiddels is de samenwerking tussen alle betrokkenen in de verloskundige zorg versterkt, met een goede onderlinge afstemming. Juist de intensieve, regionale samenwerking met alle ketenpartners leidt tot kwalitatief goede geboortezorg, op de juiste plaats. Ook in dit proces heeft ROSET een belangrijke rol gespeeld door de partijen bij elkaar te brengen.”

toby_van_der_ploeg_roset_twente_zorgenzSOLK
Toby van der Ploeg wijst op het recent gehouden derde SOLK-congres. “Dit hebben we samen met onze collega-ROS’en ELANN, Progez en Caransscoop georganiseerd. Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten komen veel voor. Maar liefst grofweg eenderde van de patiënten in de huisartsenpraktijk, tweede en derde lijn heeft SOLK-klachten. De zorg is onvoldoende in staat hierop een afdoend antwoord te geven.” Peinzend: “Het begint altijd met bevlogenheid van enkele mensen in het veld. In dit geval met name van een neuroloog in Hengelo, die gefascineerd was door dergelijke klachten. Daaromheen hebben wij als ROSET een netwerk gevormd, er zijn twee eerdere SOLK-congressen georganiseerd en dit heeft zich inmiddels zelfs verbreed tot het gebied van onze ROS-buren.”

Integrale inkoop
In Twente is Menzis de preferente zorgverzekeraar. “ROSET en Menzis willen uiteindelijk hetzelfde”, is de overtuiging van Van der Ploeg, “maar we hebben elk een wezenlijk andere rol. Dat is prima, als je elkaar daarin respecteert. We betrekken Menzis altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Het is vooral van belang dat ze de zorg integraal benaderen en vervolgens ook integraal inkopen. Bij regionale zorg hoort nu eenmaal integrale inkoop en wij proberen hen te verleiden om dat zoveel mogelijk te doen.” Je hoort als het ware achter deze uitspraak de gedachte: “…maar dat valt nog niet altijd mee.” Toby van der Ploeg spreekt dit echter niet uit. Dat heeft mogelijk te maken met zijn vorige baan als medisch adviseur en daarna als manager zorginkoop bij Groene Land Achmea. Hij heeft persoonlijk ervaren hoe het er aan toe gaat bij een zorgverzekeraar. Zoals hij ook uit eigen ervaring weet wat er speelt in een huisartsenpraktijk. Ooit was hij werkzaam als huisarts, zelfs nog een periode als waarnemer in Vlieland, zoals hij zelf noemt: “Dokter Deen avant la lettre.”

Met de huisarts aan de keukentafel
De economisering in de zorg baart hem enige zorgen. “Het spreken in termen als productie en productieafspraken. Terwijl het moet gaan over de dienstverlening. Dienstverlening die naadloos aansluit bij wat de mensen echt nodig hebben. Zeg maar, aan de ‘keukentafel’ kan de huisarts samen met de patiënt bespreken of een behandeling oplevert wat de persoon echt vraagt. Dat is wat anders dan direct komen met een behandelvoorstel zonder aandacht voor alternatieven. Want de burger in eigen kracht zetten, klinkt mooi, maar daarin valt nog veel te verbeteren. Daarnaast komen er grote veranderingen in de zorg van buitenaf, in mijn optiek, namelijk door de technische innovatie. Dat gaat snel-sneller-snelst. Dat betekent onontkoombaar ook veranderingen voor de burger. De kunst is om de sociale innovatie een versnelling te geven, zodat je die twee bewegingen bij elkaar kunt brengen. Dat is de uitdaging voor de komende jaren.” Hij besluit ferm: “Een ROS kan daarin zeker een goede rol vervullen.”

Gerda van Beek

(Foto’s: ROSET)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *