Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling aangenomen

Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling aangenomen

Datum: 5 juni 2019

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) zonder stemming aanvaard. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt nu verder uitgewerkt. De nieuwe wet die naar verwachting per 1 juli 2020 ingaat, moet de medezeggenschap verbeteren door een aantal struikelblokken aan te pakken waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen. Zo krijgen ze instemmingsrecht.

Er is heel lange tijd discussie gevoerd over medezeggenschap in de zorg. De nieuwe Wmcz vervangt de bestaande wet uit 1996. De cliëntenraad wordt met de nieuwe wet verplicht vroegtijdig betrokken bij besluitvorming. Ze krijgt instemmingsrecht en behoudt het enquêterecht. De directe inspraak van de cliënt wordt vergroot via enquêtes, focusgroepen en huiskamergesprekken.

Instemmingsrecht
Het verzwaard adviesrecht voor cliëntenraden is vervangen door instemmingsrecht. Dit betekent dat cliëntenraden moeten instemmen met voorgenomen besluiten van zorgaanbieders, voordat zij deze kunnen uitvoeren. Het grote verschil met het verzwaard advies is dat de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden bij een geschil niet kijkt of de bestuurder in redelijkheid afwijkt, maar of de cliëntenraad in redelijkheid niet instemt. In de adviesprocedure is niets veranderd.

Lokale cliëntenraden
De positie van lokale cliëntenraden wordt met de nieuwe wet versterken. In het oorspronkelijke wetsvoorstel hoefden zorginstellingen maar één cliëntenraad in te stellen, maar dat is na een lobby van de belangenorganisatie LOC veranderd. Op alle locaties is een cliëntenraad, tenzij men dat liever niet wil en een andere oplossing passend vindt. LOC is blij met deze uitkomst, omdat medezeggenschap uiteindelijk bij mensen op lokaal niveau begint.

Kleine praktijken eerste lijn uitgezonderd
Er is ook veel discussie geweest over de vraag wanneer een zorgorganisatie een cliëntenraad moet instellen. Minister Bruins had voor een grens 10 zorgmedewerkers gekozen. Maar dat viel niet bij iedere partij, en zeker niet bij organisaties in de eerste lijn, in goede aarde. Ze waren bang voor lastenverzwaring en wezen erop dat medezeggenschap in veel kleine praktijken al is geregeld. Denk aan de verplichte patiëntenquête als onderdeel van de herregistratie. Daarom is ervoor gekozen om voor sommige vormen van zorg een grens van 25 zorgmedewerkers aan te houden. Het betekent dat de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de wet.

Lees ook het artikel op ZorgenZ: Tweede Kamer: Cliëntenraad bij meer dan 20 medewerkers

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *