Voortgang curatieve zorg in krimpregio

Voortgang curatieve zorg in krimpregio

Datum: 29 januari 2016

friesland_krimpregios_zorgenzDeze week heeft minister Edith Schippers een zogeheten `voortgangsbrief’ gestuurd naar de Tweede Kamer over de curatieve zorg in een krimpregio. Al eerder is het Kabinet geïnformeerd over de problematiek van zorg in de regio’s waar sprake is van een daling van de bevolking. Bij ZorgenZ zijn onder het thema Krimpregio’s alle berichten hierover gebundeld.

Meer vraag, minder aanbod
Bevolkingsdaling gaat veelal gepaard met vergrijzing en dus een toenemende zorgvraag. Met een gelijktijdige daling van het voorzieningenniveau, kan krimp negatief effect hebben op de kwaliteit van de zorg. Schippers vermeldt in haar brief de voortgang van eerder aangekondigde maatregelen voor curatieve zorg in een krimpregio.

Ziekenhuizen
Voor een aantal ziekenhuizen in krimpregio’s die te maken hebben met de 45-minutennorm voor spoedeisende hulp en acute verloskunde, zijn de inkomsten uit de tarieven niet altijd toereikend. Zij kunnen een beschikbaarheidbijdrage ontvangen van de NZa. De voorwaarden daarvoor zijn het afgelopen jaar versoepeld. Als Schippers signalen ontvangt dat deze ziekenhuizen in de problemen raken, geeft zij dat door aan de zorgverzekeraars, die een zorgplicht hebben

Netwerkbijeenkomsten
Schippers heeft aangegeven dat ze in een krimpregio netwerkbijeenkomsten wil organiseren, als hieraan behoefte is. In dat kader is ze inmiddels op bezoek geweest in Friesland en Zeeland. Het werkbezoek aan Friesland heeft plaatsgevonden in het kader van het faillissement en de doorstart van De Sionsberg uit Dokkum. Dit voorjaar brengt ze bezoeken aan Oost-Groningen en de kop van NoordHolland. Ook verwacht ze nog een bezoek te brengen aan Oost-Drenthe en Zuid-Limburg. Ze houdt de Tweede Kamer op de hoogte houden van de uitkomsten van deze netwerkbijeenkomsten. “Als best practices en nieuwe initiatieven in krimp- of anticipeerregio’s worden belemmerd door regels en/of wetten, dan zal ik actief mee zoeken naar mogelijke oplossingen”, zo meldt Schippers.

Zeeuwse situatie
Ze gaat uitgebreid in op haar werkbezoek aan Zeeland. Er is een gevoel van urgentie om de zorg in Zeeland bereikbaar te houden. Het actieplan ‘Visie op zorg in Zeeland in 2025’ is onderschreven door de meeste zorgaanbieders, zorgverzekeraars CZ, Achmea en VGZ en de provincie Zeeland. Zaken die gerealiseerd moeten worden zijn onder andere netwerken rond speciale doelgroepen, één regisseur per patiënt, inkoopafspraken in lijn met het plan, samenwerking voor dagbesteding in GGZ, WMO en Gehandicaptenzorg, financiering van de transitie, en een systeem voor informatie-uitwisseling. Dit voorjaar wordt de verdere uitwerking gepresenteerd. Daarnaast loopt er een apart traject met betrekking tot de GGZ.

Twee moties
Schippers gaat in haar brief in op de moties Dik-Faber en Bouwmeester voor een definitie van basiszorg. Zij stelt: “Door nader te reguleren wat tot basiszorg behoort, wordt de dynamiek van de zorgsector ondermijnd. Iets wat vandaag tot de basiszorg behoort, kan morgen immers tot zelfzorg behoren; en iets wat nu tot tweedelijnszorg behoort, kan morgen tot de basiszorg behoren.” In het kader van ‘Het roer moet om’ wordt het basis kwaliteitssysteem van de huisartsenzorg gemoderniseerd. De NZa zal bij nieuwe invulling van de normen voor basiszorg toezien op de concretisering en daarbij aandacht te besteden aan het rapport ‘Naar nieuwe Zorg en Zorgberoepen: de contouren’. Over de motie Bruins Slot en Bouwmeester inzake criteria voor het ingrijpen in een krimpregio als de zorgverzekeraar zijn regierol onvoldoende oppakt, is Schippers kort. De NZa is de toezichthouder.

Farmaceutische zorg en huisartsenzorg
Voor compensatie van hoge kosten in een krimpregio voor farmaceutische spoedzorg is er voor 2016 een subsidie voor apotheken met een tarief boven de €45,-. Voor 2017 en verder wordt gezocht naar een structurele oplossing. Voor huisartsenzorg is er de Resultaatbeloning stimulering huisartsenzorg in krimpregio’s. Dit biedt ruimte voor aanvullende vergoedingsafspraken voor bereikbaarheid en toegankelijkheid van huisartsenzorg in krimpgebieden. De prestatie heeft een vrij tarief en de overeen te komen declaratie-eenheid is ook vrij. Deze prestatie biedt dus alle ruimte voor lokaal maatwerk. Sinds 1 januari 2016 kan er van deze prestatietitel gebruik worden gemaakt.

Jaarlijkse monitor
Het NIVEL gaat jaarlijks monitoren of het aanbod van eerstelijnszorg beantwoordt aan de lokale vraag naar zorg in de krimp- en anticipeerregio’s. Deze monitor is in 2015 opgezet als pilot. Het NIVEL is in gesprek met de gebruikers om te bepalen of de monitor voldoet aan hun wensen en welke informatiebehoeften ze mogelijk nog meer hebben. Vervolgens wordt de monitor verder vorm gegeven.

De brief van minister Edith Schippers van VWS over de krimpregio’s aan de Tweede Kamer is hier te downloaden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *