Vernieuwd competentieprofiel POH

Vernieuwd competentieprofiel POH

Datum: 8 mei 2017

praktijkondersteuner_zorgenzEr is een vernieuwd competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH). Met een beschrijving van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en houding van een POH. Ook biedt het profiel duidelijkheid over de verschillen tussen een praktijkondersteuner en een praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH).

De toevoeging ‘somatiek’ doet geen recht aan de integrale benadering van de POH en wordt in het herziene competentieprofiel niet meer gebruikt. POH is zowel van toepassing op de functionaris met de opleiding verpleegkundige als voor de praktijkondersteuner met een andere zorgachtergrond, bijvoorbeeld doktersassistent.

Praktijkondersteuner
De POH houdt zich onder andere bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder patiënten met chronische aandoeningen. Het leren omgaan met beperkingen, de bevordering van zelfredzaamheid en leefstijlbeïnvloeding zijn belangrijke aandachtspunten. De praktijkondersteuner werkt grotendeels geprotocolleerd, maar kan daar in bepaalde gevallen beargumenteerd vanaf wijken. Er is dikwijls ook een rol in de samenwerking met wijkteams en andere zorgverleners weggelegd

Praktijkverpleegkundige
In de huisartsenpraktijk is er naast de POH behoefte aan een generalistische praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) die protocoloverstijgend en -binnen gestelde kaders- autonoom kan werken. Met hoogcomplexe problematiek wordt bedoeld de zorg voor patiënten met een combinatie van o.a. cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, multimorbiditeit, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Daarbij gaat het om een integrale benadering en disease management. Andere aandachtsgebieden van de PVH’er zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg.

Vervolgactiviteiten
Nu het nieuwe competentieprofiel is vastgesteld, gaan de convenantpartijen onder regie van SSFH verder aan de slag met het:

  • onderzoeken van een uniform toelatingsassessment
  • verkennen van de mogelijkheden voor het certificeren van de opleidingen
  • verkennen of het PVH-profiel 2014 moet worden geactualiseerd en zo nodig op korte termijn uitvoeren

Meer informatie
Download het rapport over het compententieprofiel. Bekijk ook de veelgestelde vragen over het profiel en de verschillen tussen POH en PVH.

Het vernieuwde profiel is vastgesteld door  NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Dit vervangt het competentieprofiel POH-Somatiek van 2004.

(Foto: Gerda van Beek)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *