Schippers: geen overkoepeling toetsing euthanasie

Schippers: geen overkoepeling toetsing euthanasie

Datum: 9 oktober 2014

edith_schippers_vws_zorgenzEUTHANASIEVERZOEKEN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN – Minister Edith Schippers en haar collega van Veiligheid en Justitie achten een aanpassing van het stelsel met vijf Regionale toetsingscommissies euthanasie (Rte) ongewenst. Ook niet voor euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten. Hiermee reageert ze op een artikel in Medisch Contact van augustus jl. waarin professor Martin Buijsen betoogt dat er een overkoepelend orgaan moet komen.

De Tweede Kamer heeft de bewindslieden om een reactie op het artikel over een betere toetsing van euthanasie bij psychiatrische patiënten gevraagd. In dat artikel wordt gesteld dat er een breed samengestelde commissie moet zijn, bestaande uit bijvoorbeeld een psychiater, een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en mogelijk ook leken. Deze door professor Buijsen voorgestelde centrale commissie zou ook een beroepsinstantie kunnen zijn voor de Rte.

Verantwoording
Schippers wijst erop dat bij de behandeling van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, een dergelijke constructie niet nodig en wenselijk is geacht. “De Rte leggen door middel van het jaarverslag verantwoording af aan de regering, de Tweede Kamer en de samenleving. Als een melding onzorgvuldig wordt verklaard door een Rte dan wordt dit doorgegeven aan het OM en de IGz. Deze instanties hebben beide binnen hun eigen bevoegdheid een mogelijkheid tot verdere stappen.”

Meldingsbereidheid
De bewindlieden wijzen erop dat zij het ongewenst vinden dat bezwaar tegen een Rte-oordeel openstaat. “Dit zou afbreuk doen aan de rechtszekerheid voor artsen en zou ertoe kunnen leiden dat de meldingsbereidheid van artsen afneemt.” Ze achten voldoende deskundigheid binnen Rte’s aanwezig en de Rte’s beschikken over de mogelijkheid externe deskundigen te raadplegen. Bovendien stemmen de Rte’s intern veelvuldig af.

Code of practice
Edith Schippers kondigt verder aan dat de Rte begin 2015 met een code of practice komen. Deze code is bedoeld om artsen een handvat te bieden en duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop de Rte de zorgvuldigheidscriteria die in de wet zijn vastgelegd, in de praktijk toepassen. “Dit document kan worden beschouwd als een inhoudelijk overzicht van de oordelenlijn van de Rte. Daarin heeft ook euthanasie bij psychiatrische patiënten een plaats.”

(Foto: ministerie VWS)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *