Resultaten Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Resultaten Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Datum: 11 juli 2016

zorg_op_de_juiste_plek_zorgenzBegin dit jaar heeft VWS het “Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek” ingesteld. Dit is opgericht om zorgprofessionals te ondersteunen bij knelpunten in de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis. Na 5 maanden maakt het team de balans op. Wat kan ze echt betekenen in de praktijk van alledag?

Zorgverleners waren wat sceptisch over het instellen van dit team, bestaande uit medewerkers van VWS. “De leden van het Praktijkteam zijn niet op de hoogte van de werkwijze in de dagelijkse praktijk en zeker niet van de regionale situatie”, was de algemene gedachte. Daar heeft het Praktijkteam flink op ingezet. Ze is langsgegaan bij verschillende initiatieven waarbij de overdracht of doorstroom van kwetsbare patiënten juist goed verloopt. In Dordrecht, Roermond, Breda, Zaandam, regio Haaglanden, Gouda, Arnhem, Amsterdam, Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, regio Achterhoek, Rotterdam-Zuid, Utrecht, Assen en Maarssen. Zo heeft het Praktijkteam een beter beeld verkregen van de reden dat de overdracht goed loopt. Om deze voorbeelden te verspreiden naar andere regio’s, zijn een aantal initiatieven kort uitgewerkt.

Wet- en regelgeving
Waar het team juist veel verstand van heeft, is de wet- en regelgeving rond de overdracht van kwetsbare ouderen tussen thuis, ziekenhuis en kortdurende verblijf. Daarover kwamen er vragen van verschillende zorgverleners en brancheverenigingen. Zoals over de financiering van de wijkverpleegkundige die langskomt in het ziekenhuis om de overdracht naar huis soepel te laten verlopen. Wordt deze zorg vergoed, ondanks dat het ziekenhuis niet de standaard-werkplek is voor de wijkverpleegkundige? Het Praktijkteam bevestigt dat deze zorg kan worden vergoed uit het budgettair kader voor de wijkverpleegkundige zorg, ongeacht de locatie waar deze zorg gegeven wordt. Ook krijgt het team vragen over de financiering van het eerstelijnsverblijf. Er is veel onzekerheid over het budget. Vanaf 2017 valt het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg in één kader onder de Zorgverzekeringswet. Hierdoor kan de zorgverzekeraar in één keer de hele kortdurende opvang inkopen.

Infographic
Naar aanleiding van een aantal ontvangen vragen, heeft het Praktijkteam een interactieve tekening ontwikkeld. Met een overzicht van de zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare mensen, wie ervoor in aanmerking komen en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat. De infographic voor zorgverleners kan worden gebruikt bij het gesprek met de patiënt en bij afspraken over de regionale overdracht van patiënten. Overigens heeft SIGRA voor de regio Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord een beslisboom opgesteld met verschillende regelingen, definities en financiële kaders.

Haperende doorstroom
Het Praktijkteam ziet als groot knelpunt de haperende doorstroom van kwetsbare patiënten door de keten. Dat heeft verschillende oorzaken: onvoldoende opvang in de thuissituatie, een tekort aan bedden (bij eerstelijnsverblijf, SEH of zorginstelling), te weinig kennis over opvangmogelijkheden of oneigenlijk gebruik van bedden (zoals WLZ -patiënten in een eerstelijnsverblijf, onnodige opname in een ziekenhuis of een te lang verblijf in een kortdurende zorginstelling). “Regelmatig liggen patiënten hierdoor onnodig lang op een plek waar ze niet de best mogelijke zorg ontvangen”, aldus het Praktijkteam. Om de knelpunten te kunnen oplossen, acht het Praktijkteam goede regionale samenwerking van groot belang. Met betrokkenheid van en afspraken tussen de hele keten. Daarbij is degene die de regie neemt (zorgverlener, instelling of regionale partij) een cruciale factor om die samenwerking van de grond te krijgen, vaart te maken en te behouden.

Van impliciet naar expliciet
Het Praktijkteam wil de komende tijd concreter vormgeven aan de onderliggende principes die een goede samenwerking door de keten heen mogelijk maken. Daarbij maakt ze gebruik van de informatie uit interviews met zorgverleners die samenwerking in de regio in gang hebben gezet. Zo wil het Team impliciete informatie over de vaardigheden die nodig zijn om de samenwerking in de regio goed te laten verlopen, expliciet maken.

Het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek is bereikbaar via mail juistezorgplek@minvws.nl.
Zie het overzicht van de resultaten van het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek

(Foto: Phovoir/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *