Regioverkenning Triple Aim: een bron van kruisbestuiving

Regioverkenning Triple Aim: een bron van kruisbestuiving

Datum: 16 mei 2018

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Antwoorden op dergelijke vragen geeft Robuust met de Regioverkenning Triple Aim. Deze is ontwikkeld door kennismanager Annet Joustra. Ze vertelt over de ontwikkeling en aanpak van de regioverkenning, wat het oplevert en hoe het bijdraagt aan samenwerking tussen verschillende domeinen.

“Onze regioverkenningen komen voort uit twee verschillende vraagstukken. Enerzijds om knelpunten en kansen te signaleren voor nieuwe programma’s. Anderzijds kijken we binnen bestaande programma’s of we nieuwe knelpunten zien. Dat zijn waardevolle inzichten om eventueel de programmakoers te verleggen of te verscherpen. Én om te bepalen op welke vlakken het zinvol is om met partijen uit andere domeinen samen te werken. Blijkt de tijd in een regio nog niet rijp voor de start van een programma? Dan kan de regioverkenning aanknopingspunten bieden om bijvoorbeeld samen te werken in een projectvorm.”

Complete analyse dankzij een brede set indicatoren
“De regioverkenning voeren we uit vanuit de gedachte van Triple Aim, het Health Determinants Model en Positieve Gezondheid. Daarmee krijgen we een totaalbeeld van de inwoners, ondersteuning en zorg in een regio. Dus ook hoe inwoners het doen op het gebied van zelf-  en samenredzaamheid, participatie, werk, school, welzijn en zorg. Maar eveneens hoe de kwaliteit ervaren wordt en welke kosten voor zorg en welzijn ermee gemoeid zijn. We halen gegevens op uit 22 bronnen en we benchmarken deze met Nederland. Deze informatie geeft concrete aanknopingspunten om de belangrijkste knelpunten en verbeterkansen te signaleren. En om te zien in welke gemeente of wijk er een stapeling van problematiek is. Dit maakt de verkenning tot een ideale springplank voor samenwerking. Vaak binnen het zorgdomein, maar minstens zo vaak daarbuiten.”

Bekijk hier een onderdeel van de indicatorenset van Robuust.

Verrassende inzichten in Zuid-Limburg
Annet: “Dankzij de brede insteek van de regioverkenning krijgen we – naast veel cijfermatige output – inzicht in mogelijke verbanden tussen knelpunten en kenmerken. Een goed voorbeeld is een recente verkenning die we hebben uitgevoerd voor programma Anders Beter in de Westelijke Mijnstreek. Hier werd dankzij de regioverkenning zichtbaar dat de opeenstapeling van veel gezondheidsproblemen niet zo zeer voor komt in de sterkst vergrijsde wijken, wat we aanvankelijk verwachtten. Deze opeenstapeling trad vooral op in wijken met een lage SES (laag inkomen, opleiding en positie op de arbeidsmarkt) en relatief meer niet-westerse allochtonen. Dit is waardevolle informatie om in een programma op te sturen. Dit maakt meteen het belang duidelijk om te focussen op samenwerking met het sociale domein. Het directe gevolg In Anders Beter is dat er nu steviger wordt ingezet op samenwerking tussen zorgpartners met gemeenten.”

Bekijk hier een fragment van de regioverkenning Westelijke Mijnstreek.

Ook waardevolle sturingsinformatie voor Roermond
“In Roermond  hebben we de regioverkenning – in samenwerking met de gemeente en de zorgpartners – toegespitst op kwetsbaarheid bij ouderen. We hebben naast kwaliteit van zorg en kosten ook de beïnvloedende factoren en hoogrisicogroepen voor het ontstaan van kwetsbaarheid voor Roermond inzichtelijk gemaakt. In Roermond zijn naar verhouding veel meer kwetsbare ouderen dan gemiddeld in Nederland. De kwetsbaarheid uit zich zowel in fysieke, psychische als sociale aspecten. Denk aan meer beperkingen in mobiliteit en zien, een lager ervaren regie over eigen leven en meer eenzaamheid. Hier blijkt dat de kwetsbaarheid en stapeling van problematiek niet het hoogste is in de wijken met de meeste vergrijzing, maar meer lijkt voor te komen in wijken met ouderen met een lagere opleiding en moeite met rondkomen. Dit biedt nieuwe aanknopingspunten om stapeling van problematiek en kwetsbaarheid aan te pakken.”

Kruisbestuivingen in het voortraject
“Behalve inzicht in de knelpunten, geeft het verkennen an sich al aanleiding voor verschillende domeinen om met elkaar samen te werken”, vervolgt Annet. “Zo ontstaat er al kruisbestuiving omdat we met diverse partijen uit meerdere domeinen kijken naar elkaars gegevens en data voor de verkenning. Je kijkt door elkaars bril in dit proces en zo verrijk je elkaar met inzichten. En dat is erg waardevol tijdens de regioverkenning. Want hoe meer inzichten we gezamenlijk opdoen, des te beter kunnen we de knelpunten en verbeterkansen duiden en gerichter focussen binnen onze programma’s.”

Dit interview is met toestemming overgenomen van Robuust.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *