Regiotafel: gezamenlijk commitment voor zorgvernieuwing

Regiotafel: gezamenlijk commitment voor zorgvernieuwing

Datum: 13 juli 2016

robert_waterreus_zorgenzZilveren Kruis heeft het initiatief genomen voor de opzet van ‘Regiotafels’. Deelnemers zijn aan huisartsenzorg gelieerde partijen, zoals vertegenwoordigers van huisartsenverenigingen en -organisaties, zorggroepen, gezondheidscentra en zorginkopers van Zilveren Kruis. De ROS van de betreffende regio treedt daarbij op als voorzitter. Er zijn Regiotafels in verschillende regio’s in het land, waaronder in het werkgebied van ZorgImpuls.

“Centraal in het overleg staat zorgvernieuwing en wijkgerichte zorg op basis van S3 van de huisartsenfinanciering”, zegt Robert Waterreus, directeur van ZorgImpuls. “Die financiering is relatief nieuw en bedoeld als extra stimulans voor innovatie in de huisartsenzorg. Daarbij ligt vanuit de Regiotafel de focus op regiobrede afspraken en projecten. Gezamenlijk commitment is dan van belang.”

Positieve dynamiek
ZorgImpuls verzorgt de organisatie, het voorzitterschap en de communicatie van de Regiotafel en biedt begeleiding bij de concretisering en uitvoering van de plannen die daaruit voortkomen. “Als ROS hebben we een onafhankelijke positie”, benadrukt Waterreus. “We zijn immers geen zorgaanbiedende of zorginkopende partij. Daarom kunnen we het voorzitterschap neutraal invullen en ons focussen op het proces om gezamenlijk te komen tot draagvlak en overeenstemming over thema’s en projecten.” Tevreden: “Er zijn inmiddels zo’n 25 actieve deelnemers vanuit vrijwel alle aan de huisartsenzorg gelieerde partijen, waaronder zowel grote als kleine aanbieders van de georganiseerde eerste lijn. De sfeer is open en constructief en, niet in de laatste plaats, er komen concrete gemeenschappelijke projecten uit voort. Dat is niet perse vanzelfsprekend. Er zijn immers ook verschillende perspectieven en belangen. Bovendien werken we in een grootstedelijk gebied met bijbehorende complexiteit en zijn er binnen de georganiseerde eerstelijnszorg meerdere aanbieders met diversiteit in aard en omvang. Toch heeft dit geen beletsel gevormd om te komen tot gezamenlijke besluit en planvorming in deze regio. Verschillende belangen betekent immers niet automatisch verschillende doelen.”

Palliatieve zorg
De Regiotafel in de regio Rotterdam is gestart in 2015. Er zijn twee grote thema’s uit voortgekomen: namelijk palliatieve thuiszorg via PaTz en het meekijkconsult. “PaTz is als suggestie ingebracht door Zilveren Kruis. De andere leden hebben dit direct omarmd. Er is een grote vraag naar goede palliatieve zorg thuis en dat vereist intensieve samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Er zijn op dit moment 20 PaTz-groepen actief in Rotterdam en omstreken. Vanuit de S3-financiering wordt een extra stimulans gegeven om deze werkwijze verder uit te rollen en te verdiepen. PaTz is een echt mooi patiëntgericht project, dat nog meer succes verdient!”

Meekijkconsult
“Het meekijkconsult biedt huisartsen de mogelijkheid om medisch specialistische zorg te consulteren in de eigen praktijk. Deze mogelijkheid kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt en kan voorkomen dat patiënten onnodig doorverwezen worden naar de specialistische zorg. Ook is de verwachting dat de inzet van een meekijkconsult bijdraagt aan de verschuiving van zorg van de tweede naar eerste lijn en daardoor bijdraagt aan (toekomstige) kostenreductie van de gezondheidszorg. Een win-win situatie voor zowel huisartsen als de zorgverzekeraar. Om het meekijkconsult mogelijk te maken, zijn een infrastructuur en een financieringsmodel nodig. Daartoe wordt nu een pilot gestart met 40 deelnemende huisartsen. Vanuit de Regiotafel wordt de voortgang van dit project gemonitord en naar verwachting eind 2017 geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten kan worden gekeken op welke wijze het meekijkconsult verder kan worden uitgerold.”

Een meer populatiegerichte benadering
Als bijkomend voordeel van de Regiotafel noemt Waterreus de ontmoeting. “ZorgImpuls kent alle partijen die deelnemen, maar onderling kennen niet alle partijen elkaar. Mensen uit de verschillende gebieden en organisaties leren elkaar zo ook persoonlijk kennen en zo wordt een basis gelegd voor een breed netwerk.” Nuchter constateert hij: “Uiteraard kan je aan deze tafel niet alle grote uitdagingen in de zorg direct oppakken. Maar het is buitengewoon constructief om in deze brede samenstelling gezamenlijk te komen tot concrete plannen over de lijnen. Op deze wijze sorteren we daadwerkelijk effect op het gebied van verbetering, vernieuwing en doelmatigheid van de zorg. Ik zie het ook als één van de stappen op weg naar een meer populatiegerichte benadering.”

Gerda van Beek

(Foto ZorgImpuls)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *