Pleidooi: geen verplichte cliëntenraad voor kleinschalige zorgaanbieders

Pleidooi: geen verplichte cliëntenraad voor kleinschalige zorgaanbieders

Datum: 4 september 2018

In de week van 11 september a.s. bespreekt de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. In het wetsvoorstel staat dat instellingen waar meer dan tien zorgverleners werkzaam zijn, verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Zeven eerstelijns(branche)organisaties pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders met minder dan vijftig zorgverleners.

De eerstelijnsorganisaties maken zich namelijk grote zorgen over een toename van de administratieve druk en organisatorische en financiële lastenverzwaring bij uitvoering van de voorgenomen wetswijziging. Daarnaast geloven ze dat effectieve medezeggenschap niet per definitie wordt bereikt met een verplichte cliëntenraad. Met alternatieve en/of informele vormen van medezeggenschap en patiëntenparticipatie kan naar hun mening eenzelfde resultaat worden bereikt. Of zelfs beter!

Eerst minder, nu juist meer
In de brief staat uitgebreid beschreven dat het in eerste instantie niet de bedoeling van de wetgever was om samenwerkingsverbanden van individuele beroepsbeoefenaren onder de wet te brengen. Door het nu voorliggende wetsvoorstel, zijn meer aanbieders in de eerste lijn verplicht een cliëntenraad in te stellen, terwijl de minister eerder heeft aangegeven dat er juist sprake zou zijn van een vermindering. De briefopstellers vragen hoe de minister hier tegenaan kijkt.

Direct contact zorgverlener en patiënt
Daarnaast wijzen de eerstelijnsorganisaties op de gestelde grens van tien zorgverleners per instelling. De reden luidt dat bij tien of minder zorgverleners patiënten ook zonder cliëntenraad hun meningen over het beleid kenbaar kunnen maken. Bij tien of meer zorgverleners is er ten minste één managementlaag, waardoor de afstand tussen patiënt en bestuurder groter wordt en daarmee de kans kleiner is dat er zonder een cliëntenraad effectieve medezeggenschap tot stand komt.
De eerstelijnsorganisaties weerleggen deze stelling. De grens van meer dan tien zorgverleners wordt snel gehaald, mede door deeltijdcontracten en zzp’ers in de zorg. Ze wijzen op het feit dat er direct contact is tussen de praktijkhouder(s) en de patiënt. Patiënten kunnen daardoor direct hun mening en wensen aan de praktijkhouder(s) kenbaar maken. Ze vragen zich af in hoeverre een cliëntenraad meer effectieve medezeggenschap oplevert dan de bestaande informele medezeggenschap. En weegt dat dan op op tegen de uitvoeringslasten en nalevingskosten?

Serieus nemen
De eerstelijnsorganisaties besluiten de brief met het nadrukkelijk verzoek aan de Tweede Kamer om goed nota te nemen van hun zorgen en deze mee te nemen in de plenaire behandeling van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

Briefopstellers
Het pleidooi is opgesteld door:  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(KNMT), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten en Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *