NZa wil contracteren op waarde voor patiënt

NZa wil contracteren op waarde voor patiënt

Datum: 5 oktober 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg te gaan belonen op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt. Contracteren op waarde moet de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt. Dit is nodig om de zorg ook op termijn betaalbaar te houden.

Dat staat in het Advies bekostiging medisch-specialistische zorg ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’ aan minister Bruins voor Medische Zorg.
De NZa wil afstappen van een bekostigingssysteem dat voornamelijk het uitvoeren van behandelingen beloont. Samen met ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en zorgverzekeraars wil de organisatie toewerken naar een bekostiging van zorg waarin gezondheidswinst voor de patiënt centraal staat. Met zorgaanbieders en zorgverzekeraars is afgesproken dat zij gezondheidswinst voor patiënten als uitgangspunt nemen in de contracten.

Minder betekenisvolle rol voor dbc-systeem
In de medisch-specialistische zorg wordt geregistreerd en gedeclareerd met diagnose behandelcombinaties (dbc).Het dbc-systeem krijgt een andere, minder betekenisvolle rol. Op termijn kan het dbc-systeem hierdoor fundamenteel vereenvoudigd worden. De dbc’s blijven de komende jaren wel bestaan en worden zo min mogelijk gewijzigd. Innovatieve afspraken in contracten zijn gebaat bij een stabiel declaratiesysteem. Dbc-zorgproducten worden minder betekenisvol in de financiële afspraken die zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken.

Stimuleren van alternatieve contractvormen krijgt prioriteit
Het stimuleren van deze alternatieve contractvormen tussen aanbieder en verzekeraar moet daarom op korte termijn prioriteit krijgen. De prikkels voor deze waardegedreven zorg worden in contracten vastgelegd waarbij afspraken worden gemaakt over kwaliteit en uitkomsten. In deze afspraken staat de patiëntvraag centraal en wordt in bundels van de bestaande zorgproducten afgerekend. Hierdoor krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek. Transparantie over de uitkomsten van zorg is hiervoor een randvoorwaarde.

Monitor integrale bekostiging
Jaarlijks monitort de NZa de voortgang op het gebied van integrale bekostiging. In de monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg constateert ze dat met de invoering van integrale tarieven in 2015 de belangen van ziekenhuisbesturen en vrijgevestigde medisch specialisten meer op één lijn zijn gekomen. De medisch-specialistische bedrijven (msb’s), waarin de vrijgevestigde medisch specialisten zich hebben georganiseerd, hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardige, stabiele factor binnen de ziekenhuisorganisatie. De professionalisering in bestuur en management van deze msb’s heeft bijgedragen aan een verbeterde, efficiëntere samenwerking met de ziekenhuisbesturen. Maar de monitor toont ook aan dat op het gebied van samenwerking en het gelijk richten van de belangen nog steeds ruimte voor verbetering aanwezig is.

Meer doelmatigheid mogelijk
Een andere belangrijke uitkomst van de monitor is dat mensen (personeel) en middelen (geld) een stuk doelmatiger kunnen worden ingezet dan nu vaak het geval is. Een slimme inzet van mensen en middelen is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek, waarbij de patiënt centraal staat.

(Foto: cover NZa-rapport)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *