NZa presenteert consultatiedocument voor contracteerproces eerstelijnszorg

NZa presenteert consultatiedocument voor contracteerproces eerstelijnszorg

Datum: 6 augustus 2015

contracteren_zorgenzDe NZa vindt het belangrijk dat het zorginkoopproces soepel verloopt. Omdat uit de eerste lijn geregeld klachten naar voren kwamen over een onevenwichtig contracteerproces, heeft zij na een aantal bijeenkomsten een document opgesteld met regels, contractvormen en toelichting op het toezicht. De NZa verwerkt de reacties in een definitief document dat in september verschijnt.

De NZa ontvangt regelmatig klachten van eerstelijns zorgaanbieders die het contracteerproces onevenwichtig vinden verlopen. Zij geven aan er grote moeite mee te hebben dat ze met zorgverzekeraars weinig kunnen spreken over de kwaliteit die zij leveren, de plannen die ze hebben of de specifieke omstandigheden die op hen van toepassing zijn. Ze vinden dat er naar hun gevoel onvoldoende contact is en geen dialoog plaatsvindt met zorgverzekeraars. Ook geven zorgaanbieders aan dat ze zich als professional soms niet gewaardeerd voelen. Zij zouden graag met zorgverzekeraars in gesprek gaan over de inhoud van de contracten voordat deze aan hen worden voorgelegd. Daarnaast geven eerstelijnszorgaanbieders aan grote behoefte te hebben aan contracten die meer op maat zijn gesneden en dus rekening houden met de omstandigheden die van toepassing zijn op een individuele aanbieder. Te denken valt bijvoorbeeld aan de specifieke omstandigheden van een regio waarin een zorgaanbieder actief is. Ook zouden enkele zorgaanbieders graag zien dat de NZa de Good Contracting Practices (GCP’s), waarvan de richtlijnen in 2014 zijn herzien, handhaaft.

Transparantie
Deze GCP’s zijn bedoeld om ondersteuning te bieden bij het contracteerproces. Ze zorgen dat de onderlinge verwachtingen bij het contracteerproces meer gelijk zijn en dat zorgverzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren op een effectieve en gestructureerde manier samen tot afspraken tijdens dat proces komen. De GCP’s zijn geen vastgestelde regels en zijn niet handhaafbaar. In de zomer van 2015 heeft de NZa de nadere regel ‘Transparantie zorginkoopproces Zorgverzekeringswet’ opgesteld. In de regeling zijn een aantal procedurele verplichtingen voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders vastgelegd. Het doel van deze regeling is de transparantie van het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te vergroten. Met deze nadere regel wordt onder meer een aantal GCP’s omgezet in een door de NZa handhaafbare regeling en wordt het contracteerproces voor een deel gereguleerd.

Soorten contracten
In de regels over het zorginkoopproces voor aanbieders en verzekeraars staat voorts dat het inkoopbeleid en -proces voor het volgende jaar op 1 april beschikbaar is en partijen bereikbaar moeten zijn voor elkaars vragen tijdens het contracteerproces. Hiernaast publiceert de NZa een concept-overzicht van de verschillende soorten contracten in de eerstelijns zorg. Voorbeelden? Meerjarige contracten, Pluscontracten, Modulaire contracten, Ketencontracten, Gedifferentieerde contracten en combinaties hiervan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen dit overzicht gebruiken bij de inkoop, of ze kunnen een nieuw inkoopmodel afspreken dat is geïnspireerd op bestaande modellen. De nieuwe regels gaan per 1 januari 2016 in en moeten eraan bijdragen dat verzekeraar en aanbieder tijdig weten waar zij aan toe zijn. De NZa controleert of partijen zich aan de nieuwe regels houden.

Het Consultatiedocument Contracteerproces eerstelijns zorg is hier te downloaden.

(Foto: Antonio Guillem/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *