NZa adviseert maatwerk voor zorg thuis aan chronische patiënten

NZa adviseert maatwerk voor zorg thuis aan chronische patiënten

Datum: 15 december 2017

Er moet ruimte voor maatwerk zijn in de bekostiging van de zorg voor chronische patiënten thuis. Het gaat om zorg waarin de specialist ouderengeneeskunde of de arts voor verstandelijk gehandicapten nauw samenwerkt met de huisarts of de wijkverpleegkundige. Deze zorg moet in de toekomst op een multidisciplinaire en integrale manier bekostigd worden.

Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het Advies aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn.
Het gaat om een groep van 35.000 patiënten die chronische zorg thuis krijgen, zoals ouderen met complexe chronische aandoeningen, mensen met progressieve chronische aandoeningen of niet-aangeboren hersenletsel. Voor 2015 kregen zij zorg op basis van de AWBZ. In het advies staat hoe zij vanaf 2019 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) bekostigd kunnen worden.

Actiz: met integrale zorg kan cliënt langer thuis wonen
ActiZ is positief over deze integrale benadering voor de zorg aan deze kwetsbare groep. Extramurale behandeling is een vorm van zorg die nadrukkelijk plaats vindt in de keten. De veronderstelling is, dat wanneer er in de thuissituatie, goede integrale multidisciplinaire behandelzorg geleverd wordt, dit de cliënt in staat stelt langer thuis te blijven wonen. Zorg wordt naast elkaar, vaak gelijktijdig, ingezet. Hierdoor kunnen opnames in het ziekenhuis, het eerstelijnsverblijf of het verpleeghuis worden voorkomen dan wel uitgesteld.

Eigen verantwoordelijkheid voor specialist ouderengeneeskunde
Cliënten moeten in staat gesteld worden, om – desgewenst zo lang mogelijk – thuis te kunnen blijven wonen. Zorg en ondersteuningen moeten in de nabijheid kunnen worden geleverd. Actiz vindt dat succes verzekerd is wanneer alle expertise efficiënt en effectief extramuraal wordt ingezet en de specialist ouderengeneeskunde complementair aan de huisarts kan werken en daarin een eigen – autonome – verantwoordelijkheid neemt.

Vanuit VVT hele keten van kwetsbare ouderen thuis bedienen
De extramurale behandeling is niet de eerste vorm van zorg die door  verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) wordt geleverd en die wordt overgeheveld naar de Zvw. De wijkverpleging, het eerstelijnsverblijf en de geriatrisch revalidatie bevinden zich al in de Zvw. Hierdoor kan vanuit de VVT de hele keten van kwetsbare ouderen thuis (ook zonder Wlz-indicatie) worden bediend.
ActiZ gaat ervan uit dat deze overheveling niet leidt tot een verhoging van administratieve lasten en dat deze zorg gaat aansluiten bij de inkoop en bekostiging van deze andere zorgvormen.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *