Brief van InEen aan informateur: Nu doorpakken!

Brief van InEen aan informateur: Nu doorpakken!

Datum: 19 april 2017

doorpakken_brief_ineen_zorgenzEen tweede brief aan de informateur is geschreven door InEen, namens de eerstelijns organisaties. De belangrijkste boodschap? Nu doorpakken! Investeer verder in de eerste lijn, stimuleer verdere ontschotting, innovatie en regionale samenhang. Met een belangrijke rol voor regionale organisaties die eerstelijns professionals ondersteunen en werk uit handen nemen.

Voorzitter Martin Bontje schetst een aantal belangrijke ontwikkelingen in de eerste lijn waaraan de professionals werken. Zoals het daadwerkelijk vormgeven van het concept van positieve gezondheid, zorg voor kwetsbare ouderen, samenwerking met de GGZ, de wijkverpleging en het sociale domein en een multidisciplinaire aanpak die veel overleg vereist.

Regie moet einde maken aan versnippering ICT-landschap
Volgens Bontje zijn er vanuit de georganiseerde eerstelijnszorg mogelijkheden om voldoende tijd en capaciteit te creëren door in te zetten op taakherschikking, ondersteuning van praktijkmanagement, verkleining van praktijken en het aantrekken van wijkverpleegkundigen. Verdere uitrol vraagt om invulling van de benodigde randvoorwaarden. Denk aan voldoende financiële middelen voor zowel
de zorgkosten als de benodigde organisatie en infrastructuur in de eerste lijn, maar ook aan digitale gegevensuitwisseling.

Geen hinder van privacywetgeving
Een belangrijke randvoorwaarde is dat de professionals in hun samenwerking niet gehinderd worden door privacywetgeving. Hiernaast moet er meer regie komen op de ontwikkeling van open source systemen in de zorg, zodat er veiliger en efficiënter gewerkt kan worden. Die regie moet komen van de overheid en/of de zorgverzekeraars, om een einde te maken aan de grote versnippering in het ICT-land-schap in de eerstelijnszorg.

Ondersteun diagnostiek door patiënt zelf of in huisartsenpraktijk
Bontje stipt in de brief ook het belang aan van goede eerstelijns diagnostiek. Die wordt nu te veel ingekocht vanuit het oogpunt van kostenbeheersing. Er wordt alleen naar tarieven gekeken, zonder te bekijken wat dit betekent voor de dienstverlening naar huisartsen en patiënten. Bovendien komen er steeds meer nieuwe vormen van diagnostiek en innovatieve methodieken, waardoor diagnostiek steeds meer door de patiënt zelf of in de huisartsenpraktijk kan plaatsvinden. Maar die moeten daarbij wel ondersteund worden. Deze transitie kan niet worden gerealiseerd als we eerst de huidige infrastructuur afbreken. Overheid en zorgverzekeraars moeten hier oog voor krijgen en ruimte bieden.

Substitutie komt in financiële zin niet van de grond
Bontje constateert dat versterking van de eerste lijn achterblijft. Dat komt omdat zorgverzekeraars er onvoldoende prioriteit aan geven en een verschillend beleid voeren. Substitutie wordt in de praktijk gerealiseerd, maar er vindt geen verschuiving van geld naar de eerste lijn plaats. Het komt er dus op neer dat de eerste lijn steeds meer werk verricht binnen nagenoeg dezelfde financiële kaders.

InEen pleit ervoor dat het nieuwe kabinet bestaande barrières en hindernissen in wet- en regelgeving voor de professionals opruimt en de juiste budgettaire kaders vaststelt. Vast te leggen in bestuurlijke akkoorden.

(Foto: Thaweerat/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *