Nieuwe bekostiging eerste lijn voor ondersteuning samenwerking

Nieuwe bekostiging eerste lijn voor ondersteuning samenwerking

Datum: 3 mei 2017

Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen en het ministerie van VWS zijn overeengekomen om in te zetten op een nieuwe bekostiging om de samenwerking in de eerstelijnszorg te stimuleren. Deze vorm van financiering gaat uit van vier betaaltitels.

Eind april is in het bestuurlijk overleg van de betrokken partijen het voorstel geaccordeerd. Judith van Duren, programmamanager Bekostiging en Bedrijfsvoering van InEen, geeft een korte toelichting. “De eerste lijn speelt een belangrijke rol bij het opvangen van de groeiende zorgtaak. Denk aan de toename van kwetsbare ouderen thuis, ggz-problematiek en de substitutie van de tweede naar de eerste lijn. Dat alles komt niet vanzelf tot stand en vraagt organisatiekracht en samenwerking. En het vereist beschikbaarheid van geld om dit te kunnen uitvoeren.” Ze vervolgt: “Zonder extra financiering voor de organisatie en samenwerking kan de eerste lijn niet het hoofd bieden aan de vele uitdagingen. Ondersteuning van de samenwerking is echt essentieel en dat kost nu eenmaal geld. Ik ben erg blij dat de partijen zich gezamenlijk hebben ingezet om te komen tot een passende financieringsvorm en dat ze het eens geworden zijn over de inhoud. Omdat ook de NZa betrokken was in het traject, verwacht ik dat de noodzakelijke beleidsregels op tijd gereed zijn om de financiering per 1 januari 2018 te laten ingaan.”

Aanloop
Organisatie-adviseur Edwin Velzel heeft het voorstel met de titel ‘Een sterke eerste lijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten; Doelgerichte versterking van de Organisatie en Infrastructuur van de eerste lijn: Voorwaarde voor betere zorg en beheersbare zorgkosten’’ voorbereid. Begin dit jaar is een analyse uitgevoerd naar de impact van de betaaltitels die dit rapport voorstelt. Aan de analyse hebben 37 koppels van zorgverzekeraars en zorgaanbieders meegedaan. In maart 2017 is hierover een rapport verschenen, dat op korte termijn op de site van InEen wordt gepubliceerd. Dit rapport vormt de basis van de nieuwe financieringswijze.

Vier betaaltitels
Op dit moment zijn er twee vormen voor bekostiging van de organisatie van samenwerking en de infrastructuur. Namelijk de ketenzorg-dbc’s, gebaseerd op het aantal chronische patiënten in de zorgketen, en de GEZ-bekostiging voor geïntegreerde gezondheidscentra. In de nieuw overeengekomen bekostiging gaat men uit van vier betaaltitels: 1. praktijkmanagement; 2. wijkmanagement; 3. regiomanagement en 4. ondersteuning van ketenzorg. Als korte toelichting: bij praktijkmanagement gaat het om monodisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld organisatie voor niet-gebonden patiëntenwerk van huisartsen. Wijkmanagement is bedoeld voor multidisciplinaire samenwerking in een wijk: bijvoorbeeld ondersteuning van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor de coördinatie en organisatie van de samenwerking. Bij regiomanagement gaat het om de organisatie van regionale samenwerking. Bij ondersteuning van ketenzorg krijgen zorgaanbieders voor de organisatie daarvan een bedrag per aantal inwoners in een regio, los van de bekostiging van de zorg. Dit is een ingrijpende verandering en moet verbreding van de ketenzorg en zorg aan kwetsbare ouderen stimuleren. Invulling daarvan zal dus regionaal plaatsvinden.

Betere zorg
De resultaten zijn niet alleen van belang voor de leden van InEen, die allemaal in samenwerkingsverbanden zitten, maar zijn eveneens van groot belang voor de gehele eerstelijnszorg en de huisartsenzorg in het bijzonder. Het betreft immers de ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking (wijk- en regiomanagement), maar ook van de individuele huisarts door middel van praktijkmanagement. En – belangrijker nog – het komt de patiënt ten goede. Immers: de voorgestelde betaalwijze moet leiden tot versterking van de samenwerking in de eerste lijn en daardoor tot betere zorg voor mensen waarbij een multidisciplinaire inzet noodzakelijk is, bijvoorbeeld mensen met multimorbiditeit, mensen met zowel gezondheids- als sociale problemen en kwetsbare ouderen.

(Foto: Andrey Popov/Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Trackbacks/Pingbacks

  1. Voor u gelezen: Nieuwe bekostiging eerste lijn voor ondersteuning samenwerking | Thoon - […] Het volledige artikel leest u hier. […]

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *