Monitor Generalistische Basis GGZ

Monitor Generalistische Basis GGZ

Datum: 1 juli 2016

generalistische_basis_ggz_zorgenzOm te kijken of de Generalistische Basis GGZ in de praktijk werkt, monitort KPMG Plexus de ontwikkelingen. Deze week verscheen de rapportage juni 2016, met voor het eerst daarin landelijke data. De monitor toont aan dat er meer patiënten bij de huisarts/POH-GGZ en in de generalistische Basis GGZ komen en minder patiënten in de gespecialiseerde GGZ. Maar er leven ook veel vragen.

De generalistische Basis GGZ is in 2014 ingevoerd. Met als doel te komen tot een behandeling op de juiste plaats van mensen met psychische problemen. Als juiste plaats wordt gezien:
– Huisartsenzorg: patiënten met lichte klachten en stoornissen en patiënten met een gestabiliseerde chronische aandoening.
– Generalistische Basis-GGZ: patiënten met een lichte tot matige niet-complexe stoornis die niet in de huisartsenzorg kunnen worden behandeld
– Gespecialiseerde GGZ: patiënten met een hoog risico en/of complexe stoornis.
Om de huisarts hierbij te ondersteunen is meer geld beschikbaar voor de module POH-GGZ. Via deze module is onder andere mogelijk om e-health in te zetten of een gespecialiseerde GGZ-zorgverlener te consulteren.

Aansluiten op de zorgvraag
Het blijkt dat monitor nog niet eenduidig de onderliggende oorzaken kan aangeven en roept daarom weer vervolgvragen op. Er is met name behoeft aan een meerjarig landelijk beeld van de ontwikkelingen. Minister Schippers is daarom in overleg getreden met de sector hoe ze de monitoring van de Generalistische Basis GGZ het beste een vervolg kan geven. Ze acht goede verwijzing door de huisarts en goede afspraken over op- en afschalen tussen de verschillende professionals van groot belang. “Het zorgaanbod en de zorgaanbieder moeten zo goed mogelijk aansluiten op de zorgvraag van de patiënt, ook als deze zorgvraag gedurende de behandeling verandert”, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

POH-GGZ
Uit de monitor blijkt dat in 2015 meer dan 83% van de huisartsen een POH-GGZ heeft. Ook is het aantal patiënten bij de POH-GGZ de afgelopen jaren sterk toegenomen. De functie POH-GGZ is duidelijk in ontwikkeling. Tegelijkertijd is er nog geen uniform beeld over de reikwijdte van de zorg die een POH-GGZ levert. Dat is wel nodig om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. In de Agenda voor gepast gebruik en transparantie hebben partijen aangegeven te gaan werken aan heldere standaarden over de werkwijze van de POH-GGZ. Schippers roept partijen op om te investeren in het vergroten van de aandacht voor het takenpakket en het functieprofiel van de POH-GGZ. “Ik zal de komende tijd monitoren wat de opleiding is van de POH-GGZ, hoe de behandeling eruit ziet en wat precies het doorverwijsgedrag is vanuit de POH-GGZ.”

Samenwerking in de keten
Daarnaast meldt ze dat de samenwerking in de keten van essentieel belang is. “Een patiënt kan alleen een passende behandeling op de juiste plaats krijgen, als de verschillende echelons in de GGZ goed met elkaar samenwerken. Het Kwaliteitsstatuut moet bijdragen aan die samenwerking.” Ze verwijst naar de mogelijkheid binnen de beleidsregel innovatie om te experimenteren met een GGZ-keten binnen de huisartsenzorg. “Het is een positieve ontwikkeling dat dit soort initiatieven wordt ontplooid om de huisartsenzorg en de GGZ beter met elkaar te verbinden. Aandachtspunt daarbij vind ik onder meer de reikwijdte van de huisartsenzorg: in hoeverre kan de huisarts de eindverantwoordelijkheid dragen voor een behandeltraject in de curatieve GGZ? In welke mate gelden dan de voorwaarden die van toepassing zijn bij de curatieve GGZ, zoals het hebben van een Kwaliteitsstatuut? Ik zal met de NZa bespreken hoe dergelijke initiatieven ook na afloop van de innovatieperiode ruimte kan krijgen. En ik ga over ketensamenwerking ook zelf met de sector in gesprek.”

Zie de Kamerbrief van Schippers en de monitor Generalistische Basis GGZ van KPMG Plexus

(Foto: Chuugo/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *