MESO Praktijk Ouderengeneeskunde Tiel, nieuwe zorgvorm voor zeer kwetsbare ouderen

MESO Praktijk Ouderengeneeskunde Tiel, nieuwe zorgvorm voor zeer kwetsbare ouderen

Datum: 10 september 2020

Sinds 1 september is in het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) de MESO-praktijk gestart, een nieuwe vorm van zorg voor zeer kwetsbare ouderen met een hoogcomplexe zorgvraag. MESO staat voor Multidisciplinair Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde. Het MESO-concept heeft als doel om mensen te ondersteunen in het zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven. In de MESO-praktijk werken specialisten ouderengeneeskunde samen met geriatrisch verpleegkundigen en een secretaresse.

 

Unieke samenwerking
De MESO-praktijk is aanvullend op de huisartsenpraktijk. Het is een unieke samenwerking in Tiel tussen Stichting Zorgcentra Rivierenland (specialisten ouderengeneeskunde, SO), Santé Partners (geriatrisch verpleegkundigen, VK) en het ECT (secretaresse). Samen vormen zij het betrokken praktijkteam dat gedurende enkele maanden de begeleiding van een oudere overneemt als het te complex wordt voor de huisartsenpraktijk en diens mogelijkheden zijn uitgeput. Blijkt dit na een consultatie van de SO inderdaad het geval te zijn, dan kan de huisarts de oudere tijdelijk naar de MESO-praktijk verwijzen.

 

Pilot
Het MESO-concept is ontwikkeld door Esther Bertholet, specialist ouderengeneeskunde. In drie steden – Rotterdam, Zoetermeer en Tiel – gaat drie jaar lang een MESO-pilot lopen. Om een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen, zijn er steden gekozen van diverse omvang en met verschillende bevolkingssamenstelling, -eigenschappen en -problematiek. Het ECT zet voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen en projecten en heeft alles in huis om de pilot goed te laten verlopen. Daarom participeren twee van de vier namens het ECT. Stichting MESO zorgt voor de opleidingen van het Tielse praktijkteam en voor twee projectleiders. Die evalueren samen met het ECT en het team de voortgang en brengen, tevens in samenwerking, de effecten van de pilot in kaart. Mogelijk wordt de pilot gedurende de looptijd ook uitgebreid naar de overige twee teams van het ECT.

 

Ervaringen met MESO
In Velp worden in de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet al sinds 2011 ervaringen opgedaan met MESO. Deze zijn zeer positief. Zorgverleners behalen mooie resultaten: goede kwaliteit van zorg, lagere kosten, meer maatwerk, minder medicatie, meer overzicht en grotere tevredenheid. Tien jaar MESO in Velp zorgt voor meer samenwerking tussen zorgverleners, efficiënter werken, meer kennis van elkaar, elkaars werk en de patiënt, meer tijd voor de oudere en meer inzicht in de problematiek. En minstens zo belangrijk: ook de ouderen zelf en hun familie en verzorgers zijn zeer tevreden over MESO. Ouderen kunnen dankzij MESO daadwerkelijk langer thuis blijven wonen met meer kwaliteit van leven.

 

Werkwijze MESO
Het ECT verwacht dat circa 60 ouderen MESO-patiënt worden. Doorverwijzing naar MESO gebeurt altijd door de huisarts. De inclusie vindt plaats na consultatie en positief besluit door de SO. Aan iedere patiënt wordt één behandelteam gekoppeld, zodat een duidelijk aanspreekpunt voor de huisartsenpraktijken en naasten ontstaat. Het diagnostische ‘stuk’ vindt plaats door middel van (minimaal vier) huisbezoeken en telefoongesprekken met de partner/familie/mantelzorger. Dit wordt per patiënt bekeken. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld, dat wordt besproken in het multidisciplinair overleg en tenslotte uitgevoerd. De contactpersoon blijft de huisarts, die gaandeweg – net als de andere zorgverleners in de keten – meer kennis krijgt over de patiënten, het beschikbare behandelaanbod en de voorhanden behandelwijzen. Met alle gezondheids- en efficiëntievoordelen van dien. Het MESO-concept draagt ook sterk bij aan preventie: het voorkomen van crisissituaties waardoor ouderen alsnog in een woonzorg moeten worden geplaatst. Ook het aantal onnodige ziekenhuisopnames zal naar verwachting verminderen omdat al in een eerder traject de juiste zorg wordt verleend (dankzij de kennis en netwerkkracht). Bovendien zorgt MESO ervoor dat mantelzorgers minder worden belast.

 

Na drie jaar…
De stip aan de horizon is dat na afloop van de pilot, over drie jaar, MESO kan worden geïmplementeerd in de rest van het land. Dat er communities ontstaan van teams die het concept zullen blijven doorontwikkelen. Maar ook dat het concept kan worden toegepast op andere doelgroepen, zoals jeugd en chronisch zieken. Kortom, dat het een vorm van samenwerken wordt die op alle vlakken, in alle disciplines en voor zoveel mogelijk mensen zijn vruchten afwerpt.

 

Meer weten?

Kijk op: www.ecttiel.nl/zorgverlener/meso-praktijk-ouderengeneeskunde-tiel/

De MESO-praktijk is vijf dagen per week bereikbaar. Heeft u algemene vragen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de MESO-praktijk: telefoon (0344) 227 151, e-mail: meso@ecttiel.nl.

 

 

Foto:
Het MESO-praktijkteam Tiel, v.l.n.r.  Rianne Nieuwhoff-Kok (verpleegkundige), Iris van der Ven (verpleegkundige), Jos van Berkel (specialist ouderengeneeskunde), Sylvia Hulstein (secretaresse) en Paul van der Lee (specialist ouderengeneeskunde)

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *