Martin van Rijn laat inkoop specialistische wijkverpleging aan het veld over

Martin van Rijn laat inkoop specialistische wijkverpleging aan het veld over

Datum: 15 december 2015

martin_van_rijn_zorgenzStaatssecretaris Martin van Rijn (VWS) is niet bereid om te onderzoeken of er voldoende specialistische zorg binnen de wijkverpleging wordt ingekocht. Hij vindt dat tot de verantwoordelijkheid horen van de zorgverzekeraar, want die heeft een zorgplicht.

Van Rijn wil wel nagaan of er knelpunten zijn bij de inkoop van de specialistische zorg, wat de oorzaken daarvan zijn en wat we daaraan kunnen doen. Daarover heeft hij gesprekken gevoerd met verzekeraars en aanbieders. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Ophef binnen beroepsgroep
In een recent artikel in NRC Handelsblad werden problemen gesignaleerd rond de inzet van gespecialiseerde wijkverpleegkundigen. Zorgverzekeraars zouden schrappen in de wijkverpleging. Het ging in het stuk om de vraag of reguliere wijkverpleegkundigen medisch technisch complexe handelingen kunnen overnemen van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het artikel leidde tot veel ophef binnen de beroepsgroep. Volgens V&VN worden er structureel te weinig gespecialiseerde wijkverpleegkundigen ingezet.

2016 wijkt nauwelijks af van 2015
Ook bij diverse Kamerleden heerst bezorgdheid over de inkoop van specialistische zorg binnen de wijkverpleging. Tweede-Kamerlid Vera Bergkamp (D66) vroeg in een motie aan de regering te onderzoeken of er voldoende van deze specialistische zorg wordt ingekocht en zo nee, wat hiervoor de redenen zijn. Van Rijn verwijst naar de zorgplicht van zorgverzekeraars. Hij schrijft dat zorgverzekeraars aangeven dat het gecontracteerde zorgaanbod in 2016 grotendeels gelijk is aan dat in 2015, vooral ook vanwege het belang dat zij hechten aan deze zorg. ‘Er worden met dezelfde aanbieders afspraken gemaakt, waarbij een aantal zorgverzekeraars aangeeft dat sprake is van een lump sum bedrag voor de hele wijkverpleging. Aanbieders hebben de vrijheid om dit in te vullen, afhankelijk van de vraag van de patiëntenpopulatie.

Zorgverzekeraar moet monitoren
‘Het zijn ook de aanbieders zelf die weten wanneer specialistische inzet nodig is,’ vervolgt Van Rijn. ‘Voor zorgverzekeraars is dat lastig om te bepalen. Uiteraard heeft de verzekeraar wel zorgplicht en dient daarom te monitoren in hoeverre de specialistische zorg voor zijn verzekerden beschikbaar is. In dit kader geven sommige aanbieders aan dat ze te lage tarieven ontvangen, waardoor de beschikbaarheid in het geding kan komen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de verzekeraars om dit soort knelpunten op te lossen, zodat voor verzekerden ook daadwerkelijk de zorg beschikbaar is waar ze recht op hebben.’ Martin van Rijn verklaart dat hij recent gesprekken heeft gevoerd met verzekeraars en aanbieders over dit onderwerp. Uit deze gesprekken blijkt dat ‘beide partijen als uitgangspunt hanteren dat er geen ongelukken mogen gebeuren op deze zeer belangrijke en kwetsbare onderdelen van de wijkverpleging’, aldus Van Rijn in de brief.

Hoe zit het met pilots Zilveren Kruis?
In de brief verwijst Van Rijn ook naar de pilots die Zilveren Kruis wil starten met voorkeuraanbieders. ‘De voorkeursaanbieder moet inzichtelijk maken hoe het aanbod van gespecialiseerde wijkverpleegkundige zorg wordt geborgd en of deze voldoet aan voorafgestelde inhoudelijke criteria. Zilveren Kruis heeft aangegeven in het kader van de zorgplicht, de contractvoorwaarden actief te monitoren.’

Aan veld overlaten
Van Rijn geeft verder aan dit onderwerp aan het veld over te laten. ‘Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat als er problemen zijn ze openstaan voor overleg. Zij hebben de bereidheid uitgesproken om iets met de aangedragen knelpunten te doen. Zij zijn daarbij wel afhankelijk van de signalen van aanbieders en verzekerden zelf. Dat vraagt alertheid van de kant van de zorgverzekeraars om signalen die er zijn op te volgen maar het vraagt ook van de aanbieders om transparant te zijn richting verzekeraars omdat deze de problematiek wel moeten kunnen duiden.’

Dit voorjaar onderzoek naar inkoop casemanagement dementie
De staatssecretaris volgt de ontwikkelingen binnen de wijkverpleging op de voet, zoals de intensieve kindzorg en casemanagement bij dementie. In het voorjaar start een onderzoek naar de inkoop van casemanagement in de dementieketens. Bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders heeft Van Rijn onlangs het belang van goede regionale afspraken over palliatieve zorg en een pro-actieve houding benadruk. Dat moet ervoor zorgen dat patiënten en naasten bij het regelen van tijdige terminale thuiszorg geen belemmeringen ondervinden.

De Kamerbrief over de inkoop van specialistische zorg wijkverpleging is hier te downloaden.

[Foto: VWS]

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *