Maak het de burger gemakkelijk

Maak het de burger gemakkelijk

Datum: 18 april 2018

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties Toezicht Sociaal Domein (TSD) staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben. TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet, maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan. Burgers willen graag een klik met hun hulpverlener en het verhaal één keer vertellen. Ze merken dat hulpverleners niet goed luisteren naar de hulpvraag. Er komt vaak pas hulp nadat er ingewikkelde procedures zijn doorlopen.

In het Jaarbeeld wordt geconstateerd dat de gewenste transformatie op zich laat wachten: wijkteams werken nog onvoldoende samen en hebben geen gezamenlijke werkinstructies. Een aantal partijen is nog nauwelijks aangesloten op wijkteams, denk aan huisartsen, schuldhulpverlening en volwassen-ggz.

Het Jaarbeeld 2017 gaat in op de volgende drie vragen: wat wil de burger, wat zien we in de praktijk en hoe lossen we (eventuele) knelpunten op?
De burger wil graag serieus genomen worden en heeft graag een klik met een hulpverlener. Hij wil zijn verhaal één keer vertellen en heeft daarnaast graag één aanspreekpunt.

Gemeenten geven onvoldoende vorm aan regiefunctie
In de praktijk blijkt dat professionals vaak niet goed luisteren naar de hulpvraag van de burger. Meer dan eens zijn er ingewikkelde procedures te doorlopen vóór er hulp beschikbaar komt. Verder geven gemeenten onvoldoende vorm aan de regiefunctie, waardoor verdeling van taken en verantwoordelijkheden onvoldoende duidelijk zijn. Ook schort er vaak wat aan het delen van informatie of ontbreekt het nog aan passende voorzieningen.

Schat in wat iemand zelf kan doen
In het Jaarbeeld 2017 staan ook oplossingen voor de genoemde knelpunten en zijn er ook voorbeelden uit de praktijk voorhanden van gemeenten waar ze een oplossing hebben toegepast.
Het is belangrijk om in te schatten wat iemand zelf kan doen. Deze inschatting moet de betrokken professional, samen met de cliënt en de sociale omgeving, maken. Daarbij helpt het om ingrijpende gebeurtenissen mee te nemen, omdat deze de mate van redzaamheid kunnen beïnvloeden. Belangrijk is dat deze inschatting wordt gemaakt op basis van objectieve methoden. Dit voorkomt dat op gevoel wordt ingeschat wat iemand zelf kan. Ook is het belangrijk om te evalueren en reflecteren. Hiermee kan de (veranderende) ondersteuningsbehoefte worden ingeschat en de zorg en ondersteuning zo nodig aangepast.
Maak het gemakkelijk, is een dringend advies, niemand zit te wachten op moeilijke procedures. Denk een een integraal pgb of één zorgbudget voor het hele gezin.

Toezicht Sociaal Domein
Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsprogramma van vier rijksinspecties: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *