Leernetwerk: wisselwerking wijkverpleegkundigen en onderwijs

Leernetwerk: wisselwerking wijkverpleegkundigen en onderwijs

Datum: 12 mei 2018

Evelyn Finnema, Bart de Jager en Elsbeth Rispens

Op 17 november 2017 organiseerde ZonMw de slotbijeenkomst van het Zichtbare schakel-programma. Voor de prijsvraag ‘Wat als … u extra budget krijgt voor uw project?’  had een deskundige jury drie projecten genomineerd. De derde prijs ging naar NHL Stenden Hogeschool voor het project ‘Wijkverpleegkundigen duurzaam verbonden als lerende professionals’.

“In het project Zichtbare schakel is in Friesland een leernetwerk opgericht van wijkverpleegkundigen en docenten verpleegkunde van NHL Hogeschool en ROC Friesland College”, licht Evelyn Finnema toe, lector Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL Stenden Hogeschool. “Voor deelname aan dit leernetwerk zijn wijkverpleegkundigen van alle thuiszorgorganisaties in Friesland uitgenodigd. Juist die vertegenwoordiging van verschillende organisaties is van belang om opgedane kennis en ervaring zo breed mogelijk te delen en te verspreiden. Tijdens bijeenkomsten kwamen actuele thema’s aan bod, zoals verpleegkundig leiderschap, evidence based practice, de opzet van een Verpleegkundige Adviesraad (VAR), het OMAHA-classificatiesysteem, samenwerking in sociale teams e.d.” Deze intercollegiale leernetwerken leidden niet alleen tot persoonlijke groei en professionele ontwikkeling van de deelnemers, maar het had tevens een olievlekwerking doordat ze in hun team hun niet-deelnemende collega’s deelgenoot maken van nieuwe inzichten en werkwijzen.

Wisselwerking onderwijs en wijkverpleging
Bart de Jager, projectleider Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL Hogeschool: “Daarnaast kwam er een prachtige wisselwerking tot stand tussen onderwijs en praktijk. Studenten van de hbo-verpleegkunde hebben onderzoek gedaan naar vragen die wijkverpleegkundigen hebben aangedragen in het leernetwerk. Op hun beurt hebben wijkverpleegkundigen gastcolleges gegeven aan studenten verpleegkunde. Daardoor kregen studenten beter inzicht in de reikwijdte van het beroep. Dat is noodzakelijk: studenten hebben behoefte aan meer bekendheid, maar ook aan positieve rolmodellen. Die gastcolleges hadden effect: er ontstond meer interesse voor stageplekken wijkverpleging, er zijn zelfs extra stageplaatsen gecreëerd. Dankzij de aansluiting bij de praktijk van de wijkverpleging houden we ons onderwijs up to date met inbreng van actuele casuïstiek. Wijkverpleegkundigen kijken mee naar de opzet daarvan. En tot slot kunnen wijkverpleegkundigen ook deelnemen aan modules die voor hen interessant zijn, want je bent nooit uitgeleerd.”

Van leernetwerk naar platform
Twee jaar Zichtbare schakel heeft geleid tot een hechte leergemeenschap waarin thuiszorg- en onderwijsprofessionals van elkaar en samen leren. Elsbeth Rispens, wijkverpleegkundige bij De Friese Wouden, onderdeel van de Kwadrantgroep, meldt tevreden dat de afloop van het ZonMw-programma Zichtbare schakel niet het eind betekende van het leernetwerk. Integendeel. “We hebben dit voortgezet met het oprichten van het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland.” Zelf is ze daar bestuurslid van. “De geldprijs besteden we aan het doorontwikkelen van dit Platform. We gaan grotendeels op dezelfde voet door, ook in het Platform is het doel samen leren en kennis delen. Dat is zo belangrijk, je kijkt over de muren van je eigen organisatie heen. Er komen specifieke thema’s aan bod en daarbij is het uitwisselen van tips en tricks door wijkverpleegkundigen altijd een belangrijk onderdeel. Daarnaast willen we met de hogeschool een ontwikkelprogramma opstellen zodat alle wijkverpleegkundigen in Friesland bachelor nursing 2020-proof kunnen worden. Ofwel: van niveau 5 naar niveau 6. Studenten van de NHL Hogeschool doen momenteel een afstudeeronderzoek naar de noodzakelijke competenties daarvoor. Tevens willen we een programma ontwikkelen voor intercollegiale toetsing, gebaseerd op o.a. het IGZ-toetsingskader en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.” Trots vervolgt ze: “Beter resultaat kun je toch niet wensen!”

Intercollegiale bijeenkomsten leiden tot persoonlijke groei en professionele ontwikkeling

Eén aanspreekpunt voor wijkverpleging
Er is nog een bijkomend belangrijk voordeel. In Friesland is er nu één aanspreekpunt voor de wijkverpleging. “Als beroepsgroep staan we daardoor steviger. Het Platform heeft contacten met de zorgverzekeraar en we hebben met huisartsen een werkdocument opgesteld voor de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen.”

De kracht zit in samen
Tot slot adviseren Evelyn, Bart en Elsbeth wijkverpleegkundigen om elkaar op te zoeken in de regio. “Onze opzet kan landelijke navolging krijgen. Ga aan de slag met een leernetwerk of een platform en betrek daarbij ook het onderwijs. De kracht zit in samen. Het leidt tot verdere professionalisering van de beroepsgroep en tegelijk aan versterking van onderwijs en wijkverpleging. Trek daarin samen op, als gelijkwaardige partners. Vraag de ROS in je regio om ondersteuning.”

Meer informatie
Wil je meer weten over de opzet van een leernetwerk of een platform wijkverpleegkundige? Mail dan naar: info@platformwijkverpleegkundigen.frl

Zichtbare schakel
Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de onmisbare schakel in kwalitatief verantwoorde preventie, zorg en ondersteuning. Daarom ondersteunt ZonMw hen met kennis en tools om deze centrale rol goed te kunnen vervullen. Met het programma Zichtbare schakel heeft ZonMw de zichtbaarheid van de wijkverpleging vergroot. Ook zijn mooie resultaten geboekt op deskundigheidsbevordering, samenwerking tussen onderwijs en praktijk en aandacht voor teamwerk. Meer weten? Kijk op www.zonmw.nl/zichtbareschakel of bekijk het filmpje ‘het Zichtbare schakel-programma samengevat in 2 minuten

 

Gerda van Beek

(Foto’s: Studio Oostrum)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *