Kwaliteitskader wijkverpleging: wat kan en wil de cliënt?

Kwaliteitskader wijkverpleging: wat kan en wil de cliënt?

Datum: 2 mei 2018

Dat wat de cliënt zelf kan en wil, wordt voortaan het uitgangspunt voor wijkverpleging. Wijkverpleging zal goede zorg en ondersteuning bieden, maar ook een toenemend beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen en hun naasten. Dit staat in het Kwaliteitskader Wijkverpleging dat ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader is de eerste gezamenlijke inspanning om deze vorm van zorgverlening verder te ontwikkelen, om met name de kwaliteit van zorg te vergroten waarbij steeds ‘de wens van de cliënt’ centraal staat.

Het kwaliteitskader geeft duidelijkheid over hoe goede wijkverpleging eruit moet zien en bevat goede afspraken over meer verdieping, doelmatigheid, meer kwaliteit en minder regeldruk. De komende maanden wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het cliëntmeetinstrument en kwaliteitsinformatie uit het kwaliteitskader. Op 1 juli a.s. wordt hiervoor een uitgewerkt plan van aanpak aangeleverd bij Zorginstituut Nederland.

Professionals nodig die zelfstandig gespecialiseerde zorg kunnen geven
Het aantal 80-plussers in Nederland gaat stijgen van 700.000 nu naar 1.250.000 in 2030. Van deze ouderen blijft het merendeel langer zelfstandig thuis wonen met ondersteuning uit het eigen netwerk en/of professionals uit de ouderenzorg. Deze groep thuiswonende ouderen groeit van zo’n 270.000 mensen op dit moment naar 350.000 mensen in 2025. De zorg die deze mensen nodig hebben, wordt steeds complexer. Daarvoor zijn niet alleen méér zorgmedewerkers nodig, maar ook goed opgeleide professionals die zelfstandig gespecialiseerde zorg kunnen geven.

Inzet op preventie en behoud van gezondheid
Deze ontwikkelingen vragen om een sterke wijkverpleging met voldoende keuzevrijheid voor de cliënt. Wijkverpleging wil de kwaliteit van thuiswonen verbeteren, ondanks ziekte, behandeling of beperking. Niet alleen intensieve zorg in eigen huis, maar in toenemende mate ook inzet op preventie en behoud van gezondheid en zelfredzaamheid en op de verbinding met andere vormen van hulp aan cliënten (jeugdhulp, dagbesteding, schuldhulpverlening).

Met elkaar leren en verbeteren
Hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, die met de vijf partijen het Kwaliteitskader Wijkverpleging opstelde: “Dit is een ambitieuze ontwikkeling die vanuit een brede blik op gezondheid de wijkverpleging, via preventie en zorg, een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen. Waarin kwaliteit nadrukkelijk ook gaat over doelmatigheid en waar een groot besef is van de noodzaak tot met elkaar leren en verbeteren.”

Nieuw bekostigingssysteem in 2020
Ook de uitkomsten van zorg worden belangrijk, omdat daarmee bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Dit draagt bij aan zinnige zorg en helpt om de totale zorgkosten beheersbaar te houden. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging loopt vooruit op een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging dat in 2020 klaar moet zijn.

Eensgezindheid
Duidelijk is ook dat er nog veel moet gebeuren: de nieuwe aanpak vereist afstemming en inzet van alle betrokken partijen om de bestaande structuren om te buigen naar wat er in de toekomst nodig is. Er bestaat echter eensgezindheid over de noodzaak voor verandering en de kwaliteitswinst die het nieuwe kader oplevert. Schuurmans: “Ik ben er trots op dat de partijen, uitgaande van de behoefte van mensen en de mogelijkheden van professionals, gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet om tot dit resultaat te komen.”

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *